Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X44 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X44. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Minimá rozostupov turbulencie v úplave sú založené na rozdelení lietadiel do troch kategórií podľa maximálnej vzletovej hmotnosti

MEDIUM, HEAVY, LOW

LIGHT, MIDDLE, HEAVY

HEAVY, MEDIUM, LIGHT

Otázka č. 2
Zvláštny let VFR schvaľuje pracovisko poskytujúce

oblastnú službu riadenia

letiskovú službu riadenia

približovaciu službu riadenia

Otázka č. 3
Pri zvláštnych letoch VFR na okruhu letiska si piloti zabezpečujú rozostupy sami

ak môžu dodržovať rozostupy sami

ak s tým súhlasia

počas vzájomnej viditeľnosti

Otázka č. 4
Po prijatí povolenia k okamžitému vzletu, pred vstupom na dráhu, lietadlo po vstupe na dráhu

musí bez zastavenia vykonať vzlet

musí potvrdiť vzlet riadiacemu

môže zastaviť len na veľmi krátky okamih

Otázka č. 5
Medzi zvláštnymi letmi VFR musí byť zaistený niektorý z rozostupov predpísaných pre lety IFR, pokiaľ

lietadlá neletia v okruhu letiska počas vzájomnej viditeľnosti

velitelia lietadiel nevyhlásia, že sa vidia a že môžu dodržovať rozostupy sami

lietadlá nie sú súčasťou letiskového okruhu

Otázka č. 6
Lietadlu vybavenému prevádzkyschopnou rádiostanicou sa povoľuje miestny zvláštny let VFR v riadenom okrsku s podmienkou, že

takýto let môže byť kedykoľvek ukončený

prízemná dohľadnosť neklesne pod 1 800 m

prízemná dohľadnosť neklesne pod 1 500 m

Otázka č. 7
Rámcové povolenie k rolovaniu po prevádzkovej ploche

nezbavuje veliteľa lietadla povinnosti riadiť sa pokynmi riadiaceho odbavovacej plochy

zbavuje veliteľa lietadla povinnosti riadiť sa pokynmi riadiaceho odbavovacej plochy

neumožňuje rolovanie bez prítomnosti riadiaceho odbavovacej plochy

Otázka č. 8
Pri vysielaní súčasne niekoľkým lietadlám velitelia lietadiel toto vysielanie

nepotvrdzujú

potvrdzujú

opakujú

Otázka č. 9
Pri spojení sa musia trate letových prevádzkových služieb, pokiaľ zodpovedný orgán LPS nepovolil inak, v povolení

kladne potvrdiť

doslovne opakovať

potvrdiť tak, aby bolo jasné, že im porozumeli

Otázka č. 10
Všetky povolenia na vstup, pristátie a vzlet lietadla sa musia

potvrdiť kladným spôsobom

potvrdiť, kde je tak požadované orgánom letových prevádzkových služieb

doslovne opakovať

Otázka č. 11
Príkazy týkajúce sa hladín, kurzu a rýchlosti sa musia

potvrdiť kladným spôsobom

potvrdiť tak, aby bolo jasné, že im porozumeli

doslovne opakovať

Otázka č. 12
Fráza "Žiadam informácie na vzlet" znamená

vyžiadanie údajov o letisku na vzlet, ak nie je k dispozícii ATIS

vyžiadanie inštrukcií na vzlet

vyžiadanie inštrukcií na postup po vzlete

Otázka č. 13
Na frázu "Stojte, ruším opakujem ruším vzlet" pilot odpovie

vzlet prerušený

stojím

čakám

Otázka č. 14
Fráza "Žiadam vektorovanie" znamená

vyžiadanie akcie na vyhnutie sa prevádzke

radarové vedenie pri priblížení

radarové vedenie na zaujatie polohy na okruhu

Otázka č. 15
Rozsah poskytovaných radarových služieb sa publikuje

v Leteckej informačnej príručke

v Smernici na činnosť stanovísk LPS

v Leteckom obežníku

Otázka č. 16
Informácie o polohe odovzdávané lietadlám sa musia udávať nasledujúcou formou

magnetickou traťou a vzdialenosťou k význačnému bodu

vzdialenosťou k prahu VPD, ak je lietadlo na konečnom priblížení

vzdialenosťou od známej polohy

Otázka č. 17
Ak je lietadlo vybavené prevádzkyschopným módom C

musí ho mať pilot nepretržite v prevádzke, pokiaľ stanovisko LPS nenariadi inak

zapína ho od hladiny 5 000 stôp

zapína ho od prevodnej hladiny

Otázka č. 18
Vo frazeológii sa môže používať na vyjadrenie výšky jednotka "meter" len v styku s tými stanoviskami RLP

ktoré sú umiestnené na vojenských letiskách

ktorým používanie "metra" povolil letecký úrad

ktoré riadia vojenskú a civilnú prevádzku

Otázka č. 19
Pridelená hladina lietadla sa považuje za dodržanú, ak informácia o hladine odvodená z módu C a hlásená veliteľom lietadla nevykazuje rozdiel o viac ako

300 stôp

100 stôp

200 stôp

Otázka č. 20
Počas stúpania alebo klesania sa hladina považuje za preletenú, keď informácia o hladine odvodená z módu C vykazuje, že lietadlo preletelo túto hladinu o viac ako

60 m

90 m

30 m