Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y44 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y44. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Svetlá dojazdovej dráhy sa zapínajú vždy, keď

a) svietia letiskové pozemné svetlá

b) svietia ich dráhové svetlá

c) to požaduje veliteľ lietadla

Otázka č. 2
Ak je počiatočná fáza neriadeným letom a nasledujúca fáza riadeným, vyzve sa veliteľ lietadla, aby sa spojil s oblastným strediskom, v ktorého oblasti sa let ako riadený začne, a aby

a) počkal na ďalšie dispozície

b) si vyžiadal povolenie od tohoto strediska

c) vyslal hlásenie o polohe

Otázka č. 3
Vertikálne polohy lietadiel letiacich na trati sa vyjadrujú počas letu pod najnižšou použiteľnou letovou hladinou

a) letovou výškou

b) letovou hladinou

c) nadmorskou výškou

Otázka č. 4
Po prijatí povolenia k okamžitému vzletu, pred vstupom na dráhu, lietadlo po vstupe na dráhu

a) musí bez zastavenia vykonať vzlet

b) musí potvrdiť vzlet riadiacemu

c) môže zastaviť len na veľmi krátky okamih

Otázka č. 5
Stop priečky musia byť zapnuté tam, kde sa

a) signalizuje lietadlu ďalšia prevádzka

b) požaduje zastavenie prevádzky

c) požaduje riadenie prevádzky

Otázka č. 6
Pred rolovaním na vzlet sa musia lietadlu medzi iným odovzdať

a) význačné meteorologické podmienky v priestore vzletu

b) smer a rýchlosť prízemného vetra

c) predpokladaný čas vzletu

Otázka č. 7
Údaj QNH sa vzťahuje k

a) strednej hladine mora

b) vzťažnému bodu letiska

c) prahu VPD

Otázka č. 8
Letový plán sa musí opraviť alebo predložiť nový, ak dôjde k zdržaniu riadeného letu o viacej ako

a) 60 minút

b) 30 minút

c) 90 minút

Otázka č. 9
Ak vykonáva prilietavajúce lietadlo priame priblíženie, môže odlietavajúce lietadlo vykonať vzlet v ktoromkoľvek smere

a) najneskôr 3 minúty pred vypočítaným časom príletu približujúceho sa lietadla na prah prístrojovej dráhy

b) okrem smeru približujúceho sa lietadla do 3 minút pred vypočítaným časom pristátia

c) najneskôr 5 minút pred vypočítaným časom príletu približujúceho sa lietadla na prah prístrojovej dráhy

Otázka č. 10
Vertikálne polohy lietadiel letiacich na trati sa vyjadrujú počas letu v najnižšej použiteľnej letovej hladine

a) výškou nad zemou

b) letovými hladinami

c) výškou nad morom

Otázka č. 11
Lietadlu vybavenému prevádzkyschopnou rádiostanicou sa povoľuje miestny zvláštny let VFR v riadenom okrsku s podmienkou, že

a) takýto let môže byť kedykoľvek ukončený

b) prízemná dohľadnosť neklesne pod 1 800 m

c) prízemná dohľadnosť neklesne pod 1 500 m

Otázka č. 12
Fráza "Žiadam informácie na vzlet" znamená

a) vyžiadanie údajov o letisku na vzlet, ak nie je k dispozícii ATIS

b) vyžiadanie inštrukcií na vzlet

c) vyžiadanie inštrukcií na postup po vzlete

Otázka č. 13
Kategória turbulencie v úplave vo formulári letového plánu sa vyjadruje

a) H - silná

b) S - stredná

c) S - silná

Otázka č. 14
Pri podobnosti rádiotelefónnej volacej značky môže zmenu vykonať

a) stanovisko letových prevádzkových služieb

b) len stanovisko riadenia letovej prevádzky

c) veliteľ lietadla

Otázka č. 15
Zvláštne použitie prevádzkovej plochy sa môže povoliť lietadlu

a) na žiadosť veliteľa lietadla len štátnym letom

b) ktorého pilot ohlási, že je nútený pristáť z dôvodu poruchy motora

c) na žiadosť prevádzkovateľa

Otázka č. 16
Všetky povolenia na vstup, pristátie a vzlet lietadla sa musia

a) potvrdiť kladným spôsobom

b) potvrdiť, kde je tak požadované orgánom letových prevádzkových služieb

c) doslovne opakovať

Otázka č. 17
Medzi zvláštnymi letmi VFR musí byť zaistený niektorý z rozostupov predpísaných pre lety IFR, pokiaľ

a) lietadlá neletia v okruhu letiska počas vzájomnej viditeľnosti

b) velitelia lietadiel nevyhlásia, že sa vidia a že môžu dodržovať rozostupy sami

c) lietadlá nie sú súčasťou letiskového okruhu

Otázka č. 18
Vertikálne polohy lietadiel v riadenom okrsku letiska pri lete v prevodnej hladine a nad ňou sa vyjadrujú

a) nadmorskými výškami

b) na QNH

c) letovými hladinami

Otázka č. 19
Povolenie na vstup do letiskového okruhu sa vydáva, ak sú podmienky také, že pristátie nemožno hneď povoliť a

a) ak je žiadúce, aby sa lietadlo priblížilo po platných letiskových okruhoch

b) lietadlo musí vyčkávať

c) pilot žiada priame priblíženie

Otázka č. 20
Povolenie k letu s vlastným dodržaním rozostupov v meteorologických podmienkach pre let za viditeľnosti sa vydáva

a) na žiadosť veliteľa lietadla alebo s jeho súhlasom

b) na žiadosť príslušného oblastného strediska riadenia alebo s jeho súhlasom

c) ak ostatní velitelia s tým v príslušnej oblasti súhlasia