Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 X57 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 X57. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letová prevádzka zahrňuje

všetky činnosti a služby slúžiace lietaniu ako celku

všetky lietadlá za letu a im poskytované služby

všetky lietadlá za letu alebo pohybujúce sa na prevádzkovej ploche

Otázka č. 2
Minimálna použiteľná výška je stanovená minimálna nadmorská výška, zaisťujúca nad najvyššou prekážkou v CTR, TMA alebo v stanovenom priestore, v ktorom je zahrnutý ochranný priestor lietadla, vertikálnu vzdialenosť najmenej

900 m (3 000 stôp)

600 m (2 000 stôp)

300 m (1 000 stôp)

Otázka č. 3
Náhradné letisko je

letisko uvedené v letovom pláne, na ktorom lietadlo môže pristáť, ak nie je let na letisko plánovaného pristátia možný alebo žiadúci

akékoľvek letisko, na ktorom lietadlo môže pristáť, ak nie je let na letisko plánovaného pristátia možný alebo žiadúci

letisko na plánovanej trati, na ktorom lietadlo môže pristáť kedykoľvek, ak rozhodne veliteľ lietadla

Otázka č. 4
Nebezpečný priestor je vymedzený vzdušný priestor, v ktorom je vo vyhlásenej dobe činnosť pre lety lietadiel

nebezpečná

zakázaná

obmedzená

Otázka č. 5
Obmedzený priestor je vymedzený vzdušný priestor, v ktorom je možné vykonávať lety

iba vo dne

pri dodržaní určitých zvláštnych podmienok

len so súhlasom AFIS

Otázka č. 6
Prevádzková plocha je

časť letiska určená na vzlety a pristátia lietadiel

časť letiska určená na rolovanie a státie lietadiel

časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel s výnimkou odbavovacích plôch

Otázka č. 7
Predpokladaný čas príletu pre VFR lety je

čas, v ktorom sa predpokladá, že lietadlo priletí nad letisko

čas, v ktorom sa predpokladá pristátie lietadla na letisku

čas, v ktorom sa predpokladá, že lietadlo priletí nad stanovený bod, z ktorého sa predpokladá začatie priblíženia

Otázka č. 8
Predpokladaný čas začatia rolovania je predpokladaný

čas, v ktorom sa lietadlo pohne z odbavovacej plochy

čas, v ktorom lietadlo začne pohyb súvisiaci so vzletom

čas v ktorom lietadlo začne pohyb po rolovacej dráhe

Otázka č. 9
Prízemná dohľadnosť je

dohľadnosť na letisku hlásená oprávneným pozorovateľom

dohľadnosť dopredu z kabíny lietadla

schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené neosvetlené predmety vo dne a svetlá v noci

Otázka č. 10
Riadené letisko je

letisko, na ktorom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky letom VFR

letisko, na ktorom sa poskytujú služby letom IFR

letisko, na ktorom sa letiskovej prevádzke poskytuje služba riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 11
Riadený let je

akýkoľvek let, na ktorý bol podaný letový plán

akýkoľvek let, ktorý je predmetom letového povolenia

akýkoľvek let, ktorý sa koná v riadenej oblasti

Otázka č. 12
Riadená oblasť je

riadený vzdušný priestor siahajúci hore od stanovenej výšky nad zemou

riadený vzdušný priestor vymedzený letiskovým poriadkom

riadený vzdušný priestor okolo letiska

Otázka č. 13
Skupinový let je let dvoch alebo viac lietadiel vykonávajúcich spoločnú úlohu, pričom ich vzájomná vzdialenosť nie je väčšia ako

50 m

100 m

150 m

Otázka č. 14
Trať je

stanovená trať určená na usmerňovanie toku letovej prevádzky

dráha letu lietadla premietnutá na povrch zeme, jej smer sa v ktoromkoľvek bode vyjadruje v stupňoch meraných od severu

stanovená trať letu, ktorej smer sa v ktoromkoľvek bode vyjadruje v stupňoch meraných od severu

Otázka č. 15
Veliteľ lietadla je

pilot lietadla zodpovedný za stav lietadla a jeho posádky, prípravu a vykonanie letu

pilot lietadla zodpovedný za dodržanie všetkých predpisov a nariadení počas letu

pilot lietadla zodpovedný za vykonanie letu a bezpečnosti cestujúcich a prepravovaného nákladu

Otázka č. 16
Výška letu nad letiskom je

výška letu lietadla meraná výškomerom nastaveným na QNH daného letiska

výška letu lietadla meraná výškomerom nastaveným na QFE daného letiska

výška letu lietadla meraná výškomerom nastaveným na QFF daného letiska

Otázka č. 17
Zvláštny let VFR je

let VFR v riadenom okrsku letiska pri výške základne oblačnosti pod 150 m

let VFR, ktorému vydala služba riadenia letovej prevádzky povolenie na let v riadenom okrsku v meteorologických podmienkach horších ako VMC

riadený let VFR mimoriadnej dôležitosti

Otázka č. 18
Pravidlá lietania upravujú lety nad územím štátu

všetkých lietadiel

všetkých dopravných lietadiel

všetkých civilných lietadiel

Otázka č. 19
Veliteľ lietadla

zodpovedá za vykonanie letu podľa pravidiel lietania, len ak získal povolenie na riadený let

zodpovedá za vykonanie vzletu podľa pravidiel lietania, ak obdržal povolenie od služieb riadenia letovej prevádzky

zodpovedá za vykonanie letu podľa pravidiel lietania, či už lietadlo riadi sám alebo nie, vynímajúc prípady, kedy si okolnosti vynútia odchýlku od týchto pravidiel v záujme bezpečnosti

Otázka č. 20
Pred začatím letu je veliteľ lietadla povinný oboznámiť sa

s leteckou informačnou príručkou

s letovou a prevádzkovou príručkou

so všetkými informáciami potrebnými na vykonanie zamýšľaného letu, ktoré sú k dispozícii