Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 X58 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 X58. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Predletová príprava musí zahrňovať starostlivé preštudovanie platných meteorologických správ a predpovedí, stanovenie požiadavky pohonných látok a určenie náhradných postupov pre prípad, že nebude možné let dokončiť tak, ako bol zamýšľaný na

lety mimo letiskového okruhu a na všetky lety podľa prístrojov

všetky lety

lety podľa prístrojov

Otázka č. 2
Veliteľ lietadla a členovia posádky nesmú začať let, ak je ich schopnosť znížená, najmä

vplyvom alkoholického nápoja, omamného prostriedku, lieku, únavou, nevoľnosťou, úrazom alebo chorobou

vplyvom alkoholického nápoja, drog a liekov

vplyvom alkoholického nápoja, omamného prostriedku, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou

Otázka č. 3
Let sa musí vykonávať a s lietadlom sa musí zaobchádzať tak, aby

nedošlo k leteckej nehode

nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a posádky lietadla, osôb a majetku na zemi

nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich, nákladu, osôb a majetku na zemi

Otázka č. 4
S výnimkou vzletu alebo pristátia, alebo s výnimkou povolenia vydaného leteckým úradom, sa musí let nad husto zastavanými miestami alebo nad zhromaždenými ľuďmi na voľnom priestranstve konať vo výške

ktorá dovolí v prípade vzniknutého nebezpečenstva pristáť bez ohrozenia osôb alebo majetku na zemi

ktorá dovolí v prípade vzniknutého nebezpečenstva pristáť bez ohrozenia posádky a osôb na zemi

ktorá dovolí v prípade nebezpečenstva pristáť bez poškodenia lietadla

Otázka č. 5
Cestovné hladiny, v ktorých sa má let alebo jeho časť uskutočniť, pri letoch v prevodnej výške a pod ňou, a pri letoch v nadmorskej výške 1 500 m a pod ňou musia byť

výšky nad zemou

nadmorské výšky

výšky nad letiskom

Otázka č. 6
Hladiny, v ktorých sa má let alebo jeho časť uskutočniť, musia byť u letov po trati, ktoré sa uskutočňujú, do 300 m nad zemou

výšky nad zemou

nadmorskej výšky

výšky nad letiskom

Otázka č. 7
Zhadzovať akékoľvek predmety počas letu alebo rozprašovať chemické látky sa môžu len

v dobe medzi východom a západom slnka

za podmienok stanovených prevádzkovateľom a podľa príslušných smerníc

za podmienok stanovených leteckým úradom a podľa príslušných informácií a povolení

Otázka č. 8
Akrobatické lety

sa môžu vykonávať len na schválených letiskách medzi východom a západom slnka

sa môžu vykonávať len vo vymedzených priestoroch a podľa príslušných informácií a povolení

sa môžu vykonávať len za podmienok stanovených orgánom štátneho dozoru v civilnom letectve a podľa príslušných informácií a povolení

Otázka č. 9
Lietadlo nemôže lietať v takej vzdialenosti od iného lietadla, ktorá by

bola menšia ako 150 m

mohla obmedziť iné lietadlo

vytvárala nebezpečie zrážky

Otázka č. 10
Lietadlo majúce prednosť musí udržovať svoj kurz a rýchlosť

tieto podmienky nemôže meniť

tieto podmienky môže zmeniť iba na základe súhlasu stanovišťa leteckých prevádzkových služieb

toto pravidlo však nezbavuje veliteľa lietadla zodpovednosti vykonať také opatrenia, ktoré najlepšie zabránia zrážke

Otázka č. 11
Lietadlo, ktoré je podľa pravidiel povinné dať prednosť inému lietadlu to vykoná s výnimkou prípadov, kedy sa druhé lietadlo nachádza v bezpečnej vzdialenosti tak, že sa

vyhne, aby bola medzi lietadlami dodržaná vodorovná vzdialenosť 300 m

vyhne tým, že nadletí, podletí alebo križuje jeho trať pred ním

vyhne tak, aby bola medzi lietadlami dodržaná vertikálna vzdialenosť 150 m

Otázka č. 12
Ak letia dve lietadlá na pretínajúcich sa tratiach v približne rovnakej hladine, musí sa lietadlo, ktoré má druhé po svojej pravej strane vyhnúť, vynímajúc tieto prípady, keď

sa klzáky musia vyhnúť balónom a vzducholodiam

sa vzducholoď musí vyhnúť balónom a lietadlám, ktoré majú vo vleku iné lietadlá alebo predmety

sa motorové lietadlá ťažšie ako vzduch musia vyhnúť vzducholodiam, klzákom a balónom

Otázka č. 13
Ak letia dve lietadlá na protismerných tratiach, každé z nich sa vyhne zmenou kurzu

vpravo

vľavo

vpravo alebo vľavo tak, aby čo najlepšie zabránili zrážke

Otázka č. 14
Predlietavajúce lietadlo je to, ktoré sa približuje k inému lietadlu zozadu na čiare zvierajúcej s rovinou súmernosti predlietavaného lietadla uhol menší ako

70 stupňov

60 stupňov

80 stupňov

Otázka č. 15
Lietadlo za letu alebo pohybujúce sa na zemi musí dať prednosť lietadlu, ktoré

dostalo povolenie na priblíženie na pristátie

pristáva alebo je v poslednej fáze priblíženia na pristátie

je na letiskovom okruhu, pričom je zrejmé, že bude pristávať na tomto letisku

Otázka č. 16
Ak sa približujú dve alebo viac lietadiel ťažších ako vzduch k jednému letisku, aby na ňom pristáli, musí

lietadlo letiace vľavo dať prednosť lietadlám prilietavajúcim z pravej strany

vyššie letiace lietadlo dať prednosť lietadlu letiacemu nižšie

pomalšie lietadlo dať prednosť rýchlejšiemu

Otázka č. 17
Veliteľ lietadla, ktorému je známe, že iné lietadlo je nútené núdzovo pristáť

musí dať tomuto lietadlu prednosť

môže pristáť s tým, že okamžite uvoľní dráhu

môže pristáť, ak je v poslednej fáze priblíženia na pristátie

Otázka č. 18
Ak rolujú dve lietadlá oproti alebo približne oproti sebe, piloti oboch lietadiel sú povinní zastaviť alebo ak je to uskutočniteľné, vyhnúť sa

vľavo tak, aby medzi lietadlami bola zaistená dostatočná vzdialenosť

vpravo tak, aby vzdialenosť medzi koncami krídel bola najmenej 15 m

vpravo tak, aby medzi lietadlami bola zabezpečená dostatočná vzdialenosť

Otázka č. 19
Lietadlo, ktoré je predbiehané iným lietadlom má prednosť a pilot predbiehajúceho lietadla je povinný udržovať od predbiehaného lietadla

vzdialenosť minimálne 5 m

vzdialenosť minimálne 10 m

dostatočnú vzdialenosť

Otázka č. 20
Na zabránenie zrážky dvoch lietadiel na pohybovej ploche letiska, ak sa križujú dráhy rolujúcich lietadiel, tak lietadlo musí dať prednosť lietadlu

rolujúcemu na vzlet

rolujúcemu zľava

rolujúcemu sprava