Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 X59 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 X59. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Lietadlo rolujúce po prevádzkovej ploche (pred vzletom) musí dať prednosť lietadlu

ktoré vzlieta alebo sa nachádza v polohe na vzlet

väčšiemu

rýchlejšiemu

Otázka č. 2
Lietadlo, ktoré roluje po prevádzkovej ploche, musí zastaviť a čakať

pred každou križovatkou

pred všetkými rozsvietenými stop priečkami

vždy pred vstupom na VPD

Otázka č. 3
Všetky lietadlá počas letu musia mať v dobe medzi západom a východom slnka alebo v inej dobe nariadenej zodpovedným orgánom letových prevádzkových služieb, rozsvietené

polohové svetlá

protizrážkové a polohové svetlá

protizrážkový maják

Otázka č. 4
Velitelia lietadiel v blízkosti letiska alebo pohybujúcich sa na letisku, sú povinní podľa jednotlivých fáz letu

dodržiavať pokyny RLP bez ohľadu na ostatnú prevádzku

pozorovať ostatnú letiskovú prevádzku za účelom zabránenia zrážkam

prednostne umožniť odlety ostatných lietadiel

Otázka č. 5
Cvičné lety so zakrytou kabínou sa môžu vykonávať

na lietadle so sedadlami vedľa seba

na lietadle s naplno pracujúcim dvojitým riadením

na lietadle vybavenom prevádzkyschopným prístrojovým rádionavigačným a spojovacím zariadením

Otázka č. 6
Velitelia lietadiel sú povinní pristávať a vzlietať proti vetru, pokiaľ bezpečnosť, konfigurácia vzletovej a pristávacej dráhy alebo prevádzkové úvahy neurčia, že je výhodný iný smer, pričom pristátie alebo vzlet s bočným alebo zadným vetrom môže byť vykonaný iba v limite povolenom

pre daný typ lietadla

v letiskovom poriadku

v AIPe

Otázka č. 7
Veliteľ lietadla, ktoré je vybavené rádiostanicou, pri prílete na letisko, na ktorom sa poskytuje letisková letová informačná služba, musí na príslušnom kmitočte (buď zverejnenom pre jednotlivé letiská alebo na kmitočte určenom pre všeobecné letectvo) hlásiť mimo iného

svoju polohu a miesto vzletu

údaje z letového plánu

miesto zamýšľaného vstupu do letiskového okruhu

Otázka č. 8
S výnimkou letov na zvláštne účely a letov vo výške 300 m nad zemou a nižšie, kedy pilot nepožaduje žiadne z letových prevádzkových služieb, musí byť letový plán predložený

na každý let mimo okrsok letiska

na každý let

na každý let mimo TMA

Otázka č. 9
S výnimkou letov na zvláštne účely, t. j. letov pre leteckú záchrannú službu, letov leteckej pátracej a záchrannej služby a letov policajných vrtuľníkov v CTR a týchto letov mimo CTR nad 300 m nad zemou do nadmorskej výšky 1 500 m, pri ktorých pilot nepožaduje poskytovať žiadnu z letových prevádzkových služieb, informácie o zamýšľanom lete musia byť predložené stanovisku letových prevádzkových služieb formou

letového plánu

oznámenia o lete

letového odporučenia

Otázka č. 10
S výnimkou stálych letových plánov, letový plán musí byť predložený pred odletom

ohlasovni letových prevádzkových služieb

oblastnému stanovisku letových prevádzkových služieb

letiskovému stanovisku letových prevádzkových služieb

Otázka č. 11
Letový plán musí byť predložený pred odletom ohlasovni letových prevádzkových služieb alebo počas letu podávaný príslušnému stanovisku letových prevádzkových služieb, s výnimkou

letu v riadenom okrsku

stálych letových plánov

výcvikových letov

Otázka č. 12
Letový plán musí byť predložený (s výnimkou plánov podávaných počas letu, ak sa jedná o let pre záchranu ľudského života alebo pri vynútenom prelete hraníc letových informačných oblasti) pred odletom najmenej

120 minút

60 minút

30 minút

Otázka č. 13
Letový plán musí okrem iného obsahovať

letisko odletu, predpokladaný čas začatia rolovania, cestovnú rýchlosť, cestovné hladiny, trať letu

letisko odletu, dátum a čas odletu, trať letu

letisko odletu, dátum a čas odletu, vypočítané časy jednotlivých úsekov trate

Otázka č. 14
Platnosť letového plánu končí

ohlásením pristátia

plánovaným časom pristátia

30 minút po plánovanom čase pristátia

Otázka č. 15
Pri pristátí na neriadenom letisku musí byť hlásenie o pristátí podané po pristátí

čo možno najskôr

do 20 minút

do 30 minút

Otázka č. 16
Pilot lietadla pri pristátí na neriadenom letisku môže odovzdať správu o pristátí lietadla rádiom zo vzduchu za predpokladu, že sa ohlási po vzlete z tohoto letiska najneskôr do

20 minút po pristátí

30 minút po pristátí

45 minút po pristátí

Otázka č. 17
Hlásenie o pristátí odovzdané lietadlom musí obsahovať

typ lietadla, miesto a čas vzletu, miesto a čas pristátia, výšku letu, trať letu

identifikáciu lietadla, typ lietadla, miesto a čas vzletu a pristátia, trať letu a priestor činnosti

identifikáciu lietadla, letisko vzletu, letisko pristátia, čas pristátia

Otázka č. 18
Oznámenie o lete musí obsahovať tieto údaje v uvedenom poradí

poznávaciu značku lietadla, typ lietadla, miesto a čas vzletu, miesto a čas pristátia, výšku letu, trať letu alebo priestor činnosti

letisko vzletu, letisko pristátia, výšku letu, trať letu alebo priestor činnosti

poznávaciu značku lietadla, názov prevádzkovateľa, miesto a čas vzletu a pristátia, trať letu

Otázka č. 19
Skratka UTC vyjadruje

svetový koordinovaný čas

stredoeurópsky čas

čas vzťažný k nultému poludníku

Otázka č. 20
Kontrola času musí byť vykonaná pred začatím

každého času

riadeného letu

dopravného letu