Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 X60 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 X60. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ku každému letu až na výnimky musí veliteľ lietadla získať letové povolenie od príslušného stanoviska riadenia letovej prevádzky. Letové povolenie na riadený let sa musí získať vždy

pred vstupom do riadeného okrsku

pred jeho začatím alebo pred prechodom na taký let

minimálne 30 minút pred jeho začatím

Otázka č. 2
Kedykoľvek veliteľ lietadla žiada prednostné povolenie a príslušné stanovisko riadenia letovej prevádzky tak požaduje, musí

doplniť letový plán

požiadať o zmenu letového plánu

svoju žiadosť odôvodniť

Otázka č. 3
Na riadenom letisku nesmie lietadlo na prevádzkovej ploche bez povolenia letiskovej riadiacej veže

rolovať

spustiť pohonné jednotky

plniť LPH

Otázka č. 4
Veliteľ lietadla musí dodržovať platný letový plán alebo príslušné časti platného letového plánu, pokiaľ si nevyžiada a nezíska zmeny u príslušného stanoviska riadenia letovej prevádzky alebo pokiaľ vzniknutý stav núdze si nevynúti jeho okamžitý zákrok. V takomto prípade musí veliteľ lietadla ohlásiť príslušného stanovisku riadenia letovej prevádzky vykonané opatrenia, ktoré boli nevyhnutné stavom núdze, a to

do 3 minút

ihneď akonáhle to okolnosti dovolia

okamžite

Otázka č. 5
Pokiaľ nie je stanovené alebo príslušným stanoviskom riadenia letovej prevádzky nariadené inak, musí byť riadený let v letovej ceste vykonaný

po osi letovej cesty

v medziach vyznačenej letovej cesty

v koridore plus mínus 3 km od osi letovej cesty

Otázka č. 6
V prípade, že u riadeného letu dôjde k neúmyselnej odchýlke od platného letového plánu, musia byť pri odchýlke od plánovanej trate vykonané tieto opatrenia

vykonať opravu kurzu letu tak, aby sa lietadlo vrátilo na plánovanú trať do 3 minút

vykonať opravu kurzu letu tak, aby sa lietadlo vrátilo na plánovanú trať do najbližšieho hlásneho bodu

vykonať ihneď opatrenie na opravu kurzu letu, aby sa lietadlo vrátilo na plánovanú trať čo najskôr

Otázka č. 7
V prípade, že u riadeného letu dôjde k neúmyselnej odchýlke u vypočítaného času od platného letového plánu, ak vypočítaná doba preletu u budúceho určeného hlásneho bodu, hranice letovej oblasti alebo príletu na letisko zamýšľaného pristátia, podľa toho čo príde skôr, sa odlišuje, musí veliteľ lietadla čo možno najskôr, oznámiť novú vypočítanú dobu príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky. Ak odchýlka je

3 minúty alebo viac

2 minúty alebo viac

5 minút alebo viac

Otázka č. 8
Pokiaľ zodpovedný orgán letových prevádzkových služieb alebo príslušné stanovisko riadenia letovej prevádzky nestanoví inak, musí posádka lietadla vykonávajúca riadený let hlásiť príslušnému stanovisku čas a hladinu preletu každého povinného hlásneho bodu, spolu s akýmikoľvek požadovanými informáciami

okamžite

do 3 minút

čo možno najskôr

Otázka č. 9
S výnimikou pristátia na riadenom letisku, musí riadený let ohlásiť čo najskôr príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky

či dodržal alebo nedodržal plánovanú dobu letu

že prestáva byť predmetom poskytovaných služieb riadenia letovej prevádzky

či sa počas letu nevyskytli nejaké nedostatky

Otázka č. 10
Ak letí lietadlo v meteorologických podmienkach pre let za viditeľnosti, musí veliteľ lietadla, ak dôjde ku strate spojenia pri riadenom lete

pokračovať v lete za viditeľnosti a pristáť na najbližšom vhodnom letisku a ohlásiť pristátie najrýchlejším možným prostriedkom príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky

pokračovať v lete za viditeľnosti, pristáť na cieľovom letisku a ohlásiť pristátie najrýchlejším možným prostriedkom príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky

pokračovať v lete na cieľové letisko a pristátie ohlásiť na letisko vzletu

Otázka č. 11
S výnimkou zvláštnych letov VFR sa lety VFR musia vykonávať tak, aby lietadlo vo vzdušnom priestore triedy B letelo pri rovnakej alebo väčšej vzdialenosti od oblakov ako

mimo oblakov

horizontálne 1 500 m, vertikálne 300 m

horizontálne 5 km vertikálne 300 m

Otázka č. 12
S výnimkou zvláštnych letov VFR sa lety VFR musia vykonávať tak, aby lietadlo vo vzdušnom priestore triedy G v a pod 900 m AMSL alebo 300 m nad terénom podľa toho, čo je vyššie, letelo pri rovnakej alebo väčšej vzdialenosti od oblakov ako

horizontálne 5 km vertikálne 300 m

mimo oblakov za dohľadnosti zeme

horizontálne 1, 5 km vertikálne 300 m

Otázka č. 13
S výnimkou zvláštnych letov VFR sa lety VFR musia vykonávať tak, aby lietadlo vo vzdušnom priestore triedy D letelo pri rovnakej alebo väčšej letovej dohľadnosti vo výške pod 3 050 m AMSL ako

8 km

3 km

5 km

Otázka č. 14
Letová dohľadnosť vo vzdušných priestoroch triedy CDE je vo výške v a nad 3 050 m AMSL, na vykonávanie letov VFR musí byť aspoň

8 km

5 km

3 km

Otázka č. 15
Letová dohľadnosť vo vzdušnom priestore triedy E vo výške pod 3 050 m AMSL, na vykonávanie letov VFR musí byť aspoň

5 km

8 km

1, 5 km

Otázka č. 16
Zvláštne lety VFR v riadenej oblasti sa môžu vykonávať mimo oblakov za stálej viditeľnosti zeme pri minimálnej prízemnej i letovej dohľadnosti

1 500 m

1 200 m

1 000 m

Otázka č. 17
S výnimkou, kedy je získané letové povolenie od stanoviska riadenia letovej prevádzky na vykonanie zvláštneho letu VFR, vzlety alebo pristátia lietadiel letiacich podľa VFR, vrátane ich zaraďovania do letiskového okruhu alebo lety v ňom, na danom letisku vo vnútri riadeného okrsku sa môžu vykonávať, ak nie je základňa oblačnosti nižšia ako

300 m

450 m

200 m

Otázka č. 18
S výnimkou, kedy je získané letové povolenie od stanoviska riadenia letovej prevádzky na vykonanie zlváštneho letu VFR, vzlety alebo pristátie lietadiel letiacich podľa VFR, vrátane ich zaraďovania do letiskového okruhu alebo letu v ňom na danom letisku vo vnútri riadenej oblasti, sa môže vykonávať, ak nie prízemná dohľadnosť menšia ako

3 km

5 km

8 km

Otázka č. 19
U letov VFR, vrátane zvláštnych letov VFR, je za dodržanie meteorologických podmienok stanovených pre tieto lety plne zodpovedný

riadiaci letovej prevádzky

prevádzkovateľ

veliteľ lietadla

Otázka č. 20
Lety VFR sa nesmú vykonávať, pokiaľ nebolo leteckým úradom stanovené inak, nad letovou hladinou

900 m

3 000 m

6 100 m