Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 Y56 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 Y56. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ku každému letu až na výnimky musí veliteľ lietadla získať letové povolenie od príslušného stanoviska riadenia letovej prevádzky. Letové povolenie na riadený let sa musí získať vždy

a) pred vstupom do riadeného okrsku

b) pred jeho začatím alebo pred prechodom na taký let

c) minimálne 30 minút pred jeho začatím

Otázka č. 2
Hladina je

a) hladina atmosférického tlaku vzťahovaná ku mbar tlakovému údaju 1013, 2 hPa (1013, 2 mbar)

b) hladina atmosférického tlaku vzťahovaná na hladinu mora a oddelená od ostatných hladín stanovenými tlakovými intervalmi

c) všeobecný výraz používaný na vyjadrenie vertikálnej polohy lietadla znamenajúci buď výšku nad zemou, nadmorskú výšku alebo letovú hladinu

Otázka č. 3
Cvičné lety so zakrytou kabínou sa môžu vykonávať

a) na lietadle so sedadlami vedľa seba

b) na lietadle s naplno pracujúcim dvojitým riadením

c) na lietadle vybavenom prevádzkyschopným prístrojovým rádionavigačným a spojovacím zariadením

Otázka č. 4
Hlásenie o pristátí odovzdané lietadlom musí obsahovať

a) typ lietadla, miesto a čas vzletu, miesto a čas pristátia, výšku letu, trať letu

b) identifikáciu lietadla, typ lietadla, miesto a čas vzletu a pristátia, trať letu a priestor činnosti

c) identifikáciu lietadla, letisko vzletu, letisko pristátia, čas pristátia

Otázka č. 5
Výška letu nad letiskom je

a) výška letu lietadla meraná výškomerom nastaveným na QNH daného letiska

b) výška letu lietadla meraná výškomerom nastaveným na QFE daného letiska

c) výška letu lietadla meraná výškomerom nastaveným na QFF daného letiska

Otázka č. 6
Trať je

a) stanovená trať určená na usmerňovanie toku letovej prevádzky

b) dráha letu lietadla premietnutá na povrch zeme, jej smer sa v ktoromkoľvek bode vyjadruje v stupňoch meraných od severu

c) stanovená trať letu, ktorej smer sa v ktoromkoľvek bode vyjadruje v stupňoch meraných od severu

Otázka č. 7
Horizontálna biela "činka" vyložená v návestnej ploche znamená

a) nutnosť zvláštnej opatrnosti pri približovaní a pri pristátí

b) že lietadlá musia vzlietať a pristávať len na vzletových a pristávacích dráhach, ale iné pohyby nie sú obmedzené

c) že lietadlá musia vzlietať, pristávať a rolovať iba na vzletových, pristávacích a na rolovacích dráhach

Otázka č. 8
Ak sa lietadlu na zemi dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom rad zelených zábleskov znamená

a) rolovanie povolené

b) opusťte pristávaciu plochu

c) vráťte sa na miesto, odkiaľ ste vyšli

Otázka č. 9
S výnimkou, kedy je získané letové povolenie od stanoviska riadenia letovej prevádzky na vykonanie zlváštneho letu VFR, vzlety alebo pristátie lietadiel letiacich podľa VFR, vrátane ich zaraďovania do letiskového okruhu alebo letu v ňom na danom letisku vo vnútri riadenej oblasti, sa môže vykonávať, ak nie prízemná dohľadnosť menšia ako

a) 3 km

b) 5 km

c) 8 km

Otázka č. 10
Oznámenie o lete musí obsahovať tieto údaje v uvedenom poradí

a) poznávaciu značku lietadla, typ lietadla, miesto a čas vzletu, miesto a čas pristátia, výšku letu, trať letu alebo priestor činnosti

b) letisko vzletu, letisko pristátia, výšku letu, trať letu alebo priestor činnosti

c) poznávaciu značku lietadla, názov prevádzkovateľa, miesto a čas vzletu a pristátia, trať letu

Otázka č. 11
Paže vzpažené nad hlavou dlaňami obrátenými dovnútra

a) rolujte priamo vpred

b) rolujte na túto stojánku

c) ďalší úkon vykonávajte podľa pokynov riadiaceho odbavovacej plochy

Otázka č. 12
Lety VFR lietadiel, ktoré nie sú vybavené pre lety IFR, musia byť vykonávané za stálej viditeľnosti zeme, pričom let nad oblakmi môže byť vykonaný, ak je možno vykonávať let podľa zrovnávacej orientácie a ak nie je celkové pokrytie oblohy oblačnosťou väčšie ako

a) 4/8

b) 3/8

c) 5/8

Otázka č. 13
Veliteľ lietadla a členovia posádky nesmú začať let, ak je ich schopnosť znížená, najmä

a) vplyvom alkoholického nápoja, omamného prostriedku, lieku, únavou, nevoľnosťou, úrazom alebo chorobou

b) vplyvom alkoholického nápoja, drog a liekov

c) vplyvom alkoholického nápoja, omamného prostriedku, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou

Otázka č. 14
Na návesť zasahujúceho lietadla vo dne alebo v noci "Pristaňte na tomto letisku" odpovedá narušiteľ

a) kývaním lietadla okolo pozdĺžnej osi

b) opakovaným rozsvietením navigačných svetiel

c) vysunutím podvozku, zapnutím pristávacích svetiel a nasledovaním zasahujúceho lietadla

Otázka č. 15
Kríže v jednej nápadnej farbe, žltej alebo bielej, vyložené horizontálne na prevádzkovej ploche alebo inej časti, vyznačujú

a) zákaz pristáť

b) zvýšenú opatrnosť pri rolovaní

c) plochu uzavretú pre pohyby lietadiel

Otázka č. 16
Obmedzený priestor je vymedzený vzdušný priestor, v ktorom je možné vykonávať lety

a) iba vo dne

b) pri dodržaní určitých zvláštnych podmienok

c) len so súhlasom AFIS

Otázka č. 17
Skupinový let je let dvoch alebo viac lietadiel vykonávajúcich spoločnú úlohu, pričom ich vzájomná vzdialenosť nie je väčšia ako

a) 50 m

b) 100 m

c) 150 m

Otázka č. 18
Riadené letisko je

a) letisko, na ktorom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky letom VFR

b) letisko, na ktorom sa poskytujú služby letom IFR

c) letisko, na ktorom sa letiskovej prevádzke poskytuje služba riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 19
Kontrola času musí byť vykonaná pred začatím

a) každého času

b) riadeného letu

c) dopravného letu

Otázka č. 20
Pred začatím letu je veliteľ lietadla povinný oboznámiť sa

a) s leteckou informačnou príručkou

b) s letovou a prevádzkovou príručkou

c) so všetkými informáciami potrebnými na vykonanie zamýšľaného letu, ktoré sú k dispozícii