Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 Y60 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 Y60. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Predpokladaný čas začatia rolovania je predpokladaný

a) čas, v ktorom sa lietadlo pohne z odbavovacej plochy

b) čas, v ktorom lietadlo začne pohyb súvisiaci so vzletom

c) čas v ktorom lietadlo začne pohyb po rolovacej dráhe

Otázka č. 2
Veliteľ lietadla

a) zodpovedá za vykonanie letu podľa pravidiel lietania, len ak získal povolenie na riadený let

b) zodpovedá za vykonanie vzletu podľa pravidiel lietania, ak obdržal povolenie od služieb riadenia letovej prevádzky

c) zodpovedá za vykonanie letu podľa pravidiel lietania, či už lietadlo riadi sám alebo nie, vynímajúc prípady, kedy si okolnosti vynútia odchýlku od týchto pravidiel v záujme bezpečnosti

Otázka č. 3
Prevádzková plocha je

a) časť letiska určená na vzlety a pristátia lietadiel

b) časť letiska určená na rolovanie a státie lietadiel

c) časť letiska určená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel s výnimkou odbavovacích plôch

Otázka č. 4
S výnimkou vzletu alebo pristátia, alebo s výnimkou povolenia vydaného leteckým úradom musí byť let VFR vykonávaný nad zemou alebo vodou vo výške nie menšej ako

a) 300 m

b) 150 m

c) 100 m

Otázka č. 5
Let sa musí vykonávať a s lietadlom sa musí zaobchádzať tak, aby

a) nedošlo k leteckej nehode

b) nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a posádky lietadla, osôb a majetku na zemi

c) nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich, nákladu, osôb a majetku na zemi

Otázka č. 6
Pokiaľ nie je stanovené alebo príslušným stanoviskom riadenia letovej prevádzky nariadené inak, musí byť riadený let v letovej ceste vykonaný

a) po osi letovej cesty

b) v medziach vyznačenej letovej cesty

c) v koridore plus mínus 3 km od osi letovej cesty

Otázka č. 7
Prízemná dohľadnosť je

a) dohľadnosť na letisku hlásená oprávneným pozorovateľom

b) dohľadnosť dopredu z kabíny lietadla

c) schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené neosvetlené predmety vo dne a svetlá v noci

Otázka č. 8
Pri pristátí na neriadenom letisku musí byť hlásenie o pristátí podané po pristátí

a) čo možno najskôr

b) do 20 minút

c) do 30 minút

Otázka č. 9
Ak sa lietadlu počas letu dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom stále červené svetlo znamená

a) vráťte sa na pristátie

b) letisko nie je bezpečné, nepristávajte

c) uvoľnite cestu inému lietadlu a pokračujte v lete na okruhu

Otázka č. 10
S výnimkou vzletu alebo pristátia, alebo s výnimkou povolenia vydaného leteckým úradom, musí byť VFR let vykonávaný nad husto zastavanými miestami alebo zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve vo výške, ktorá nesmie byť menšia ako

a) 150 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 300 m od lietadla

b) 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 500 m od lietadla

c) 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla

Otázka č. 11
Letecký úrad je

a) vrcholný orgán vo veciach civilného letectva

b) Štátna letecká inšpekcia

c) kontrolný orgán leteckého prevádzkovateľa

Otázka č. 12
Letisko je

a) vymedzená plocha na zemi alebo na vode (vrátane budov, zariadení a vybavenia) a určená buď úplne alebo čiastočne na prílety, odlety a pohyby lietadiel na zemi

b) plocha vymedzená na vzlet a pristátie na zemi alebo na vode (vrátane budov, zariadení a vybavenia)

c) zvlášť vymedzená, upravená a vybavená obdĺžniková časť prevádzkovej plochy pozemného letiska určená na pristátia a vzlety lietadiel

Otázka č. 13
Horizontálna červená štvorcová doska s jednou žltou uhlopriečkou vyložená v návestnej ploche znamená

a) že vzhľadom na nevyhovujúci stav prevádzkovej plochy alebo z akejkoľvek inej príčiny, sa musí priblíženie a pristátie vykonávať zvlášť opatrne

b) nespôsobilosť prevádzkovej plochy

c) že vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu prevádzkovej plochy sa musí pristávať opatrne

Otázka č. 14
Letová cesta je

a) schválená trať pre lety medzi dvoma miestami

b) riadená oblasť alebo jej časť vymedzeného vzdušného priestoru, v hraniciach ktorého musí byť let vykonaný a vybavená rádionavigačnými zariadeniami

c) vymedzená vzdušná trať medzi dvoma alebo niekoľkými miestami vybavená rádionavigačnými prostriedkami

Otázka č. 15
S výnimkou zvláštnych letov VFR sa lety VFR musia vykonávať tak, aby lietadlo vo vzdušnom priestore triedy G v a pod 900 m AMSL alebo 300 m nad terénom podľa toho, čo je vyššie, letelo pri rovnakej alebo väčšej vzdialenosti od oblakov ako

a) horizontálne 5 km vertikálne 300 m

b) mimo oblakov za dohľadnosti zeme

c) horizontálne 1, 5 km vertikálne 300 m

Otázka č. 16
Hladiny, v ktorých sa má let alebo jeho časť uskutočniť, musia byť u letov po trati, ktoré sa uskutočňujú, do 300 m nad zemou

a) výšky nad zemou

b) nadmorskej výšky

c) výšky nad letiskom

Otázka č. 17
Letová hladina je

a) hladina dodržovaná lietadlom počas značnej časti letu

b) hladina stáleho atmosférického tlaku vzťahovaná ku stanovenému tlakovému údaju 1013, 2 hPa a oddelená od ostatných takýchto hladín stanovenými tlakovými intervalmi

c) výraz používaný na vyjadrenie vertikálnej polohy lietadla znamenajúci buď výšku nad zemou alebo nad morom

Otázka č. 18
Tlakový výškomer, keď je nastavený na QNH zobrazí

a) výšku nad zemou

b) výšku nad letiskom

c) nadmorskú výšku (altitude)

Otázka č. 19
Lietadlo majúce prednosť musí udržovať svoj kurz a rýchlosť

a) tieto podmienky nemôže meniť

b) tieto podmienky môže zmeniť iba na základe súhlasu stanovišťa leteckých prevádzkových služieb

c) toto pravidlo však nezbavuje veliteľa lietadla zodpovednosti vykonať také opatrenia, ktoré najlepšie zabránia zrážke

Otázka č. 20
Zvláštny let VFR je

a) let VFR v riadenom okrsku letiska pri výške základne oblačnosti pod 150 m

b) let VFR, ktorému vydala služba riadenia letovej prevádzky povolenie na let v riadenom okrsku v meteorologických podmienkach horších ako VMC

c) riadený let VFR mimoriadnej dôležitosti