Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 Y61 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 Y61. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
S výnimkou zvláštnych letov VFR sa lety VFR musia vykonávať tak, aby lietadlo vo vzdušnom priestore triedy D letelo pri rovnakej alebo väčšej letovej dohľadnosti vo výške pod 3 050 m AMSL ako

a) 8 km

b) 3 km

c) 5 km

Otázka č. 2
Cestovná hladina je

a) výška, v ktorej lietadlo letí

b) hladina dodržovaná lietadlom počas značnej časti letu

c) výška letu lietadla meraná výškomerom

Otázka č. 3
Všetky lietadlá počas letu musia mať v dobe medzi západom a východom slnka alebo v inej dobe nariadenej zodpovedným orgánom letových prevádzkových služieb, rozsvietené

a) polohové svetlá

b) protizrážkové a polohové svetlá

c) protizrážkový maják

Otázka č. 4
Ak rolujú dve lietadlá oproti alebo približne oproti sebe, piloti oboch lietadiel sú povinní zastaviť alebo ak je to uskutočniteľné, vyhnúť sa

a) vľavo tak, aby medzi lietadlami bola zaistená dostatočná vzdialenosť

b) vpravo tak, aby vzdialenosť medzi koncami krídel bola najmenej 15 m

c) vpravo tak, aby medzi lietadlami bola zabezpečená dostatočná vzdialenosť

Otázka č. 5
Pilot lietadla pri pristátí na neriadenom letisku môže odovzdať správu o pristátí lietadla rádiom zo vzduchu za predpokladu, že sa ohlási po vzlete z tohoto letiska najneskôr do

a) 20 minút po pristátí

b) 30 minút po pristátí

c) 45 minút po pristátí

Otázka č. 6
Pravá paža vzpažená, ľavá pripažená

a) ďalšie úkony vykonávajte podľa pokynov riadiaceho odbavovacej plochy

b) stojte

c) rolujte na túto stojánku

Otázka č. 7
Pokiaľ zodpovedný orgán letových prevádzkových služieb alebo príslušné stanovisko riadenia letovej prevádzky nestanoví inak, musí posádka lietadla vykonávajúca riadený let hlásiť príslušnému stanovisku čas a hladinu preletu každého povinného hlásneho bodu, spolu s akýmikoľvek požadovanými informáciami

a) okamžite

b) do 3 minút

c) čo možno najskôr

Otázka č. 8
Ak sa inštrukcie odovzdané lietadlu narušiteľa pomocou rádiového spojenia a akýchkoľvek zdrojov líšia od inštrukcií odovzdávaných zasahujúcim lietadlom pomocou vizuálneho návestia, lietadlo proti ktorému sa zasahuje musí okamžite žiadať o vyjasnenie a pritom sa

a) naďalej riadiť vizuálnymi inštrukciami odovzdávanými zasahujúcim lietadlom

b) vzdialiť sa zo zakázaného priestoru

c) zatočiť do vnútrozemia a kývať krídlami

Otázka č. 9
Lietadlo, ktoré je podľa pravidiel povinné dať prednosť inému lietadlu to vykoná s výnimkou prípadov, kedy sa druhé lietadlo nachádza v bezpečnej vzdialenosti tak, že sa

a) vyhne, aby bola medzi lietadlami dodržaná vodorovná vzdialenosť 300 m

b) vyhne tým, že nadletí, podletí alebo križuje jeho trať pred ním

c) vyhne tak, aby bola medzi lietadlami dodržaná vertikálna vzdialenosť 150 m

Otázka č. 10
Lietadlo za letu alebo pohybujúce sa na zemi musí dať prednosť lietadlu, ktoré

a) dostalo povolenie na priblíženie na pristátie

b) pristáva alebo je v poslednej fáze priblíženia na pristátie

c) je na letiskovom okruhu, pričom je zrejmé, že bude pristávať na tomto letisku

Otázka č. 11
S výnimkou vzletu alebo pristátia, alebo s výnimkou povolenia vydaného leteckým úradom, sa musí let nad husto zastavanými miestami alebo nad zhromaždenými ľuďmi na voľnom priestranstve konať vo výške

a) ktorá dovolí v prípade vzniknutého nebezpečenstva pristáť bez ohrozenia osôb alebo majetku na zemi

b) ktorá dovolí v prípade vzniknutého nebezpečenstva pristáť bez ohrozenia posádky a osôb na zemi

c) ktorá dovolí v prípade nebezpečenstva pristáť bez poškodenia lietadla

Otázka č. 12
Predlietavajúce lietadlo je to, ktoré sa približuje k inému lietadlu zozadu na čiare zvierajúcej s rovinou súmernosti predlietavaného lietadla uhol menší ako

a) 70 stupňov

b) 60 stupňov

c) 80 stupňov

Otázka č. 13
Dohľadnosť je

a) vidieť dopredu z kabíny lietadla za letu

b) schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené neosvetlené predmety vo dne a svetlá v noci dané meteorologickými podmienkami a vyjadrená v jednotkách dĺžkovej miery

c) schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené neosvetlené predmety vo dne a svetlá v noci z kabíny lietadla za letu

Otázka č. 14
Nebezpečný priestor je vymedzený vzdušný priestor, v ktorom je vo vyhlásenej dobe činnosť pre lety lietadiel

a) nebezpečná

b) zakázaná

c) obmedzená

Otázka č. 15
Riadená oblasť je

a) riadený vzdušný priestor siahajúci hore od stanovenej výšky nad zemou

b) riadený vzdušný priestor vymedzený letiskovým poriadkom

c) riadený vzdušný priestor okolo letiska

Otázka č. 16
Náhradné letisko je

a) letisko uvedené v letovom pláne, na ktorom lietadlo môže pristáť, ak nie je let na letisko plánovaného pristátia možný alebo žiadúci

b) akékoľvek letisko, na ktorom lietadlo môže pristáť, ak nie je let na letisko plánovaného pristátia možný alebo žiadúci

c) letisko na plánovanej trati, na ktorom lietadlo môže pristáť kedykoľvek, ak rozhodne veliteľ lietadla

Otázka č. 17
Zhadzovať akékoľvek predmety počas letu alebo rozprašovať chemické látky sa môžu len

a) v dobe medzi východom a západom slnka

b) za podmienok stanovených prevádzkovateľom a podľa príslušných smerníc

c) za podmienok stanovených leteckým úradom a podľa príslušných informácií a povolení

Otázka č. 18
V prípade, že u riadeného letu dôjde k neúmyselnej odchýlke u vypočítaného času od platného letového plánu, ak vypočítaná doba preletu u budúceho určeného hlásneho bodu, hranice letovej oblasti alebo príletu na letisko zamýšľaného pristátia, podľa toho čo príde skôr, sa odlišuje, musí veliteľ lietadla čo možno najskôr, oznámiť novú vypočítanú dobu príslušnému stanovisku riadenia letovej prevádzky. Ak odchýlka je

a) 3 minúty alebo viac

b) 2 minúty alebo viac

c) 5 minút alebo viac

Otázka č. 19
Predpokladaný čas príletu pre VFR lety je

a) čas, v ktorom sa predpokladá, že lietadlo priletí nad letisko

b) čas, v ktorom sa predpokladá pristátie lietadla na letisku

c) čas, v ktorom sa predpokladá, že lietadlo priletí nad stanovený bod, z ktorého sa predpokladá začatie priblíženia

Otázka č. 20
Lietadlo nemôže lietať v takej vzdialenosti od iného lietadla, ktorá by

a) bola menšia ako 150 m

b) mohla obmedziť iné lietadlo

c) vytvárala nebezpečie zrážky