Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X51 - letecký test
(16 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X51. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letové povolenie vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musí zabezpečovať rozostupy medzi všetkými letmi vo vzdušných priestoroch triedy

A, B

A, B, C

C, D, E

Otázka č. 2
Letové povolenia vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musia zabezpečovať rozostupy medzi letmi IFR vo vzdušných priestoroch tried

C, D, E, F

C, D, E

C, D, G

Otázka č. 3
Letové povolenia vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musia zabezpečovať rozostupy medzi letmi IFR a VFR vo vzdušnom priestore triedy

C

D, E

D

Otázka č. 4
Letové povolenia vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musia zabezpečovať rozostupy medzi

všetkými letmi

letmi IFR a zvláštnymi letmi VFR

letmi VFR

Otázka č. 5
Letové povolenia vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musia zabezpečovať rozostupy

medzi zvláštnymi letmi VFR

medzi zvláštnymi letmi VFR a letmi VFR

medzi letmi VFR

Otázka č. 6
Výškový rozostup zabezpečuje stanovisko riadenia letovej prevádzky pridelením

výšky letu na QNH

výšky letu na QFE

cestovných hladín

Otázka č. 7
Riadený let môže byť riadený, v ktoromkoľvek čase vždy

len jedným stanoviskom riadenia letovej prevádzky

tou službou riadenia, ktorú o to požiada

len oblastným stanoviskom riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 8
Letové povolenia musia obsahovať

identifikáciu lietadla, medzu povolenia, trať letu, hladiny, ďalšie informácie a príkazy

identifikáciu lietadla, letisko odletu, letisko určenia, výšku letu

imatrikulačnú značku lietadla, trať letu, hladiny, ďalšie informácie

Otázka č. 9
Letová informačná služba je poskytovaná všetkým lietadlám, ktorým môžu informácie prospieť a lietadlám, ktorým sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, alebo iným lietadlám, ktoré o to požiadajú

stanovisko leteckej informačnej služby

stanovisko riadenia letovej prevádzky

letiskovú letovú informačnú službu

Otázka č. 10
Pred poskytnutím letovej informačnej služby má vždy prednosť, kedykoľvek to okolnosti vyžadujú, poskytnutie

služby riadenia letovej prevádzky

pohotovostnej služby

poradnej služby

Otázka č. 11
Rozhlasové vysielanie na letiskách používaných na medzinárodnú dopravu musí byť v jazyku

anglickom

ruskom

anglickom a ruskom

Otázka č. 12
Informácie zahrnuté v platnom vysielaní ATIS, ktorého príjem bol dotyčným lietadlom potvrdený, nemusia byť priamo odovzdávané lietadlu s výnimkou údajov

o dráhe v používaní

na nastavenie výškomeru

o smere a sile vetra

Otázka č. 13
Pohotovostná služba je poskytovaná

všetkým lietadlám

lietadlám letiacim podľa predloženého letového plánu a lietadlám v núdzi

lietadlám, ktorým sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, ostatným lietadlám, ktorých velitelia predložili letový plán alebo lietadlám inak známym stanoviskám riadenia letovej prevádzky a lietadlám, o ktorých je známe, alebo sa predpokladá, že na ich palube došlo k nezákonnému zásahu

Otázka č. 14
Ako stredisko na zhromažďovanie všetkých informácií o období núdze lietadiel letiacich v letovej oblasti a na odovzdávanie takýchto údajov príslušnému záchrannému koordinačnému stredisku, slúži

oblastné stredisko riadenia danej letovej oblasti

približovacie stredisko riadenia

letisková riadiaca veža

Otázka č. 15
Keď počas 10 minút nedošla žiadna správa z lietadla od doby, keď lietadlo malo podať správu o prelete hlásneho bodu alebo od doby keď bol vykonaný prvý neúspešný pokus o nadviazanie spojenia s lietadlom, oblastné stredisko riadenia musí oznámiť záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

neistoty

pohotovosti

tiesne

Otázka č. 16
Ak lietadlo nepriletelo na cieľové letisko počas 10 minút od vypočítaného času naposledy oznámeného alebo vypočítaného stanoviskom riadenia letovej prevádzky, oblastné stredisko oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

neistoty

pohotovosti

tiesne