Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Keď sa predpokladá, že zásoba pohonných hmôt na palube je vyčerpaná alebo nedostatočná na bezpečné dokončenie letu, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) tiesne

b) neistoty

c) pohotovosti

Otázka č. 2
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety VFR a IFR, všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky a zabezpeujú sa medzi nimi rozostupy. Je to vzdušný priestor triedy

a) A

b) B

c) C

Otázka č. 3
Obdobie neistoty je situácia, keď je

a) určitá istota, že lietadlu a osobám na jeho palube hrozí vážne bezprostredné nebezpečenstvo, alebo že potrebujú okamžitú pomoc

b) neistota o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

c) odôvodnená obava o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

Otázka č. 4
Letové povolenie vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musí zabezpečovať rozostupy medzi všetkými letmi vo vzdušných priestoroch triedy

a) A, B

b) A, B, C

c) C, D, E

Otázka č. 5
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj VFR. Všetkým letom sa na vyžiadanie poskytuje letová informačná služba. Je to vzdušný priestor triedy

a) C

b) G

c) E

Otázka č. 6
Letisko, na ktorom sa neposkytuje služba riadenia letovej prevádzky ani služba AFIS, je

a) neobsadené letisko

b) neriadené letisko

c) letisko AFIS

Otázka č. 7
Ak je riadený okrsok umiestnený mimo vodorovnej hranice riadenej oblasti, musí sa stanoviť

a) jeho horná hranica

b) jeho spodná hranica

c) najnižšia použiteľná letová hladina

Otázka č. 8
Letové povolenia vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musia zabezpečovať rozostupy

a) medzi zvláštnymi letmi VFR

b) medzi zvláštnymi letmi VFR a letmi VFR

c) medzi letmi VFR

Otázka č. 9
Letové prevádzkové služby udržujú bdenie na tiesňovej frekvencii

a) 120, 1 MHz

b) 121, 5 MHz

c) 124, 15 Mhz

Otázka č. 10
Vo vzdušnom priestore sú povolené len lety IFR, všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky a zabezpečujú sa medzi nimi rozostupy. Je to vzdušný priestor triedy

a) A

b) B

c) C

Otázka č. 11
Riadený okrsok, riadená oblasť a letová informačná oblasť sa nazývajú podľa

a) názvu stanoviska, ktoré má právomoc v takom vzdušnom priestore

b) názvu letiska, na ktorom sú umiestnené

c) miesta a priestoru, kde sú umiestnené

Otázka č. 12
Stanovisko letových prevádzkových služieb je výraz zahrňujúci stanovisko

a) letiskovej letovej informačnej služby

b) riadenia letovej prevádzky a ohlasovňu letových prevádzkových služieb

c) riadenia letovej prevádzky, letové informačné stredisko alebo ohlasovňu letových prevádzkových služieb

Otázka č. 13
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj lety VFR. Všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, pričom letom IFR sa zabezpečujú rozostupy voči iným letom IFR a letom VFR. Letom VFR sa zabezpečujú rozostupy od letov IFR a poskytujú sa im prevádzkové informácie o iných letoch VFR. Je to vzdušný priestor triedy

a) A

b) B

c) C

Otázka č. 14
Lietadlu, o ktorom je známe alebo sa predpokladá, že je v núdzi, vrátane lietadla, na palube ktorého došlo k nezákonnému zásahu, musí byť venovaná pozornosť, pomoc a priorita

a) pri pristátí

b) pred ostatnými lietadlami, ak to okolnosti vyžadujú

c) pri všetkých požiadavkách na služby riadenia

Otázka č. 15
INCERFA je kódový výraz označujúci obdobie

a) pohotovosti

b) tiesne

c) neistoty

Otázka č. 16
Letisko, o ktorom bolo rozhodnuté, že sa na ňom bude poskytovať iba letisková letová informačná služba a pohotovostná služba známej prevádzke, je

a) riadené letisko

b) neriadené letisko

c) letisko AFIS

Otázka č. 17
Riadený let môže byť riadený, v ktoromkoľvek čase vždy

a) len jedným stanoviskom riadenia letovej prevádzky

b) tou službou riadenia, ktorú o to požiada

c) len oblastným stanoviskom riadenia letovej prevádzky

Otázka č. 18
Stanovisko riadenia letovej prevádzky je výraz zahrňujúci

a) letové informačné stredisko, oblastné stredisko riadenia, približovacie stanovisko riadenia a letiskovú riadiacu vežu

b) oblastné stredisko riadenia, približovacie stanovisko riadenia a letiskovú riadiacu vežu

c) oblastné stanovisko riadenia, približovacie stredisko riadenia a letiskovú riadiacu vežu

Otázka č. 19
Vodorovné hranice riadeného okrsku musia siahať od stredu letiska, alebo letísk v smere, z ktorého sa môžu vykonávať priblíženia do vzdialenosti najmenej

a) 15 km

b) 10 km

c) 9, 3 km

Otázka č. 20
Riadené oblasti, vrátane letových ciest a koncových riadených oblastí sa vymedzujú tak, aby zahrňovali dostatočný vzdušný priestor, ktorý obsiahne s uvážením presnosti navigačných prostriedkov dráhy letov

a) IFR

b) všetkých letov

c) VFR