Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 - letecký test
(16 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letové prevádzkové služby sa v celom vzdušnom priestore poskytujú

a) letom IFR a VFR

b) riadeným letom

c) všetkým letom

Otázka č. 2
Keď do 30 minút alebo do inej dohodnutej doby od vypočítaného času príletu na neriadené letisko nedošlo hlásenie o pristátí, s výnimkou keď o bezpečnosti lietadla a osôb na palube nie sú žiadne pochybnosti, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) neistoty

b) pohotovosti

c) tiesne

Otázka č. 3
Pohotovostná služba je vyrozumievanie príslušných organizácií a orgánov o lietadlách, ktorým sa má poskytnúť

a) pohotovosť k zaisteniu bezpečnosti letu

b) pátracia a záchranná služba

c) pomoc v nebezpečí

Otázka č. 4
Obdobie tiesne je situácia, keď je

a) určitá istota, že lietadlu a osobám na jeho palube hrozí vážne a bezprostredné nebezpečenstvo, alebo že potrebujú okamžitú pomoc

b) odôvodnená obava o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

c) neistota o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

Otázka č. 5
Výškový rozostup zabezpečuje stanovisko riadenia letovej prevádzky pridelením

a) výšky letu na QNH

b) výšky letu na QFE

c) cestovných hladín

Otázka č. 6
Všetkým letom VFR sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky vo vzdušných priestoroch tried

a) A, B, C, D, E

b) A, B, C, D, F

c) B, C, D

Otázka č. 7
Oblastné stredisko riadenia sa nazýva podľa

a) miesta a priestoru, kde je umiestnené

b) názvu letiska, na ktorom je umiestnené

c) názvu stanoviska, kde má právomoc

Otázka č. 8
Dráhová dohľadnosť je vzdialenosť, na ktorú pilot lietadla na osovej čiare vzletovej a pristávacej dráhy môže vidieť

a) predmety a prekážky na VPD

b) značky a svetelné návestidlá

c) pohybujúce sa lietadlá

Otázka č. 9
Ak je riadený okrsok situovaný vo vnútri vodorovných hraníc riadenej oblasti, musí siahať vo vertikálnom smere od povrchu zeme najmenej

a) 1 000 m

b) po spodnú hranicu riadenej oblasti

c) po najnižšiu letovú hladinu

Otázka č. 10
Letové povolenia musia obsahovať

a) identifikáciu lietadla, medzu povolenia, trať letu, hladiny, ďalšie informácie a príkazy

b) identifikáciu lietadla, letisko odletu, letisko určenia, výšku letu

c) imatrikulačnú značku lietadla, trať letu, hladiny, ďalšie informácie

Otázka č. 11
Letecká pohyblivá služba je služba medzi

a) stanovenými pevnými bodmi

b) leteckými a lietadlovými stanicami alebo lietadlovými stanicami navzájom

c) lietadlami

Otázka č. 12
Letom IFR je služba riadenia letovej prevádzky poskytovaná vo vzdušných priestoroch triedy

a) A, B, C, D, E, F

b) A, B, C, D, E

c) A, B, C, D, E, F, G

Otázka č. 13
Keď po vyhlásení obdobia neistoty sú pokusy o nadviazanie spojenia behom ďalších 10 min. naďalej neúspešné a nedošla žiadna správa o lietadle, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) pohotovosti

b) tiesne

c) neistoty

Otázka č. 14
Letové povolenia vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musia zabezpečovať rozostupy medzi letmi IFR vo vzdušných priestoroch tried

a) C, D, E, F

b) C, D, E

c) C, D, G

Otázka č. 15
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb je stanovisko zavedené

a) na poskytovanie letovej prevádzkovej služby a schvaľovanie letových plánov pred odletom

b) na prijímanie letových plánov pred odletom

c) na ohlasovanie priebehu letu a pozorovaných skutočností

Otázka č. 16
Keď je známe alebo sa predpokladá, že na lietadle došlo k nezákonnému zásahu, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) pohotovosti

b) tiesne

c) neistoty