Testy z letectva on-line

Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Prevádzka lietadiel L-6/II. X53. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letecké práce sú špeciálna obchodná letecká činnosť, uskutočňovaná

pri preprave osôb a nákladu na základe zvláštnej dohody

lietadlami hlavne v poľnohospodárstve, stavebníctve, pri fotografovaní, mapovaní a pod.

na prianie zákazníka

Otázka č. 2
Letová doba je celková doba od okamihu, kedy sa lietadlo

po prvýkrát začne vlastnou silou pohybovať na vzlet až do okamihu, kedy sa lietadlo zastaví po ukončení letu

začne pohybovať na VPD až do okamihu, kedy po pristátí na VPD zastaví

odpúta od VPD až po okamih, kedy sa pri pristátí dotkne VPD

Otázka č. 3
Letová príručka je dokument nadväzujúci na vydanie

osvedčenia o zápise do registra

osvedčenia o letovej spôsobilosti

prevádzkovej príručky

Otázka č. 4
Všeobecné letectvo zahŕňa všetku leteckú prevádzku civilných lietadiel, okrem

pravidelných letov a nepravidelných dopravných letov za odplatu alebo v prenájme a letecké práce

pravidelných letov a nepravidelných dopravných letov za odplatu alebo v prenájme

leteckých prác

Otázka č. 5
Veliteľ lietadla je zodpovedný za

riadenie a prevádzku lietadla a bezpečnosť všetkých osôb na palube

prevádzku a bezpečnosť lietadla

prevádzku a bezpečnosť lietadla a za bezpečnosť všetkých osôb na palube lietadla počas letu

Otázka č. 6
Veliteľ lietadla musí mať na palube k dispozícii dôležité informácie o pátracích a záchranných službách v oblastiach

doletu lietadla

riadených príslušnými prevádzkovými službami

nad ktorými zamýšľa letieť

Otázka č. 7
Veliteľ lietadla nesmie začať let, pokiaľ primeranými prostriedkami nezistil, že zariadenia, ktoré sú k dispozícii a na let a bezpečnú prevádzku požadované, sú

na tento účel dostačujúce

v prevádzkyschopnom stave

vyhovujúce

Otázka č. 8
Veliteľ lietadla musí zabezpečiť, aby členovia posádky a cestujúci boli oboznámení s umiestnením a spôsobom použitia

prostriedkov na opustenie lietadla v núdzi

bezpečnostných pásov

špeciálnych zariadení

Otázka č. 9
Let sa nesmie začať, pokiaľ si veliteľ lietadla neoverí, že lietadlo je spôsobilé na let a má

osvedčenie o zápise do registra

povolenie na prevádzku rádiostanice a schválený letový plán

platné osvedčenie letovej spôsobilosti a príslušné doklady sú na palube

Otázka č. 10
Let sa nesmie začať, pokiaľ sa veliteľ lietadla nepresvedčí, že prístroje a zariadenia, inštalované v lietadle sú vzhľadom na predpokladané letové podmienky

dostatočné

primerané

vyhovujúce

Otázka č. 11
Let sa nesmie začať, pokiaľ si veliteľ lietadla neoverí, že hmotnosť lietadla je vzhľadom na predpokladané letové podmienky

vyhovujúca

dostatočná

v medziach prípustných limitov

Otázka č. 12
Let sa nesmie začať, pokiaľ si veliteľ lietadla neoverí, že všetok dopravovaný náklad je

správne rozložený a bezpečne zaistený

zapísaný v dopravných dokladoch

správne vyvážený

Otázka č. 13
Počas letu každého civilného lietadla musia byť na palube, s výnimkou skúšobného letu, tieto doklady a dokumentácia

osvedčenie o zápise do registra, platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, povolenie na zriadenie a prevádzkovanie palubnej rádiostanice, lietadlová kniha, motorová kniha, podaný letový plán, letová a prevádzková príručka, potvrdenie o údržbe, zoznam núdzových a záchranných prostriedkov

osvedčenie o zápise do registra, platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, povolenie na zriadenie a prevádzkovanie palubnej rádiostanice, palubný denník alebo iný doklad, ktorý ho nahradzuje, rozkaz k letu, letová príručka, potvrdenie o údržbe, zoznam núdzových a záchranných prostriedkov

osvedčenie o zápise do leteckého registra, platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, povolenie na zriadenie a prevádzkovanie palubnej rádiostanice, palubný denník alebo iný doklad, ktorý ho nahradzuje, podaný letový plán, letová príručka, pre dopravné lety prevádzková príručka, potvrdenie o údržbe, zoznam núdzových a záchranných prostriedkov

Otázka č. 14
Let VFR sa nesmie začať, pokiaľ lietadlo nemá dostatok pohonných látok a oleja

na letisko plánovaného pristátia plus 30 minút

na dolet na letisko plánovaného pristátia a potom ešte na let na náhradné letisko

na zaistenie bezpečného vykonania letu

Otázka č. 15
Každý člen posádky, pokiaľ je na svojom pracovnom mieste, musí mať svoje bezpečnostné pásy

pripravené na použitie

zapnuté

uložené vedľa seba

Otázka č. 16
U lietadiel, ktoré sú vybavené bezpečnostnými postrojmi, musia mať členovia posádky na pilotných sedadlách pásy zapnuté

počas vzletu a pristátia

počas celého letu

počas cvičného letu

Otázka č. 17
Lietadlo sa musí používať v súlade

s príručkou na obsluhu a údržbu

s prevádzkovou príručkou

s osvedčením o letovej spôsobilosti alebo v súlade s obdobným schváleným dokumentom

Otázka č. 18
Všetky lietadlá pri všetkých letoch musia byť vybavené

ľahko dostupnou skrinkou prvej pomoci

núdzovým majákom

zásobníkom kyslíka

Otázka č. 19
Všetky lietadlá, s výnimkou klzákov, musia byť pri všetkých letoch vybavené

prenosnými hasiacimi prístrojmi

zariadením na dávanie pyrotechnických tiesňových signálov

súpravou núdzovej rádiostanice

Otázka č. 20
Všetky lietadlá pri všetkých letoch musia byť vybavené

elektrickým svietidlom pre každé pracovisko

zoznamom vizuálnych signálov používaných zakročujúcim lietadlom a lietadlom narušiteľa

bezpečnostnými postrojmi na všetkých sedadlách