Testy z letectva on-line

Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Veliteľ lietadla musí zabezpečiť, aby členovia posádky a cestujúci boli oboznámení s umiestnením a spôsobom použitia

a) prostriedkov na opustenie lietadla v núdzi

b) bezpečnostných pásov

c) špeciálnych zariadení

Otázka č. 2
Prevádzkovateľ je povinný stanoviť povinnosti pre každého člena posádky oddelene

a) v letovej príručke

b) v prevádzkovej príručke

c) v technickej príručke

Otázka č. 3
Prevádzkovateľ lietadla je zodpovedný za to, že preukaz každého člena posádky

a) je platný

b) bol vydaný Štátnou leteckou inšpekciou

c) bol vydaný alebo uznaný za platný leteckým úradom

Otázka č. 4
Každý pilot musí preukázať prevádzkovateľovi, že pozná

a) sezónne meteorologické podmienky, spojovacie služby, postupy pri nehode

b) sezónne meteorologické podmienky, spojovacie a zabezpečovacie služby, postupy na pátranie a záchranu

c) meteorologické podmienky, zabezpečovacie služby, postupy na pátranie a záchranu

Otázka č. 5
Počas letu každého civilného lietadla musia byť na palube, s výnimkou skúšobného letu, tieto doklady a dokumentácia

a) osvedčenie o zápise do registra, platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, povolenie na zriadenie a prevádzkovanie palubnej rádiostanice, lietadlová kniha, motorová kniha, podaný letový plán, letová a prevádzková príručka, potvrdenie o údržbe, zoznam núdzových a záchranných prostriedkov

b) osvedčenie o zápise do registra, platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, povolenie na zriadenie a prevádzkovanie palubnej rádiostanice, palubný denník alebo iný doklad, ktorý ho nahradzuje, rozkaz k letu, letová príručka, potvrdenie o údržbe, zoznam núdzových a záchranných prostriedkov

c) osvedčenie o zápise do leteckého registra, platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, povolenie na zriadenie a prevádzkovanie palubnej rádiostanice, palubný denník alebo iný doklad, ktorý ho nahradzuje, podaný letový plán, letová príručka, pre dopravné lety prevádzková príručka, potvrdenie o údržbe, zoznam núdzových a záchranných prostriedkov

Otázka č. 6
Lety na zvláštne účely sú lety

a) špeciálnej leteckej činnosti

b) na objednávku

c) nepravidelnej leteckej dopravy

Otázka č. 7
Na všetky druhy školských a výcvikových letov je prevádzkovateľ povinný spracovať osnovy a nechať ich schváliť

a) leteckému úradu

b) Štátnej leteckej inšpekcii

c) metodickej rade

Otázka č. 8
Lietadlo sa musí používať v súlade

a) s príručkou na obsluhu a údržbu

b) s prevádzkovou príručkou

c) s osvedčením o letovej spôsobilosti alebo v súlade s obdobným schváleným dokumentom

Otázka č. 9
Veliteľ lietadla musí mať na palube k dispozícii dôležité informácie o pátracích a záchranných službách v oblastiach

a) doletu lietadla

b) riadených príslušnými prevádzkovými službami

c) nad ktorými zamýšľa letieť

Otázka č. 10
Prízemné lety sú lety vo výškach nad terénom pod

a) 300 m

b) 200 m

c) 100 m

Otázka č. 11
Lety v stredných výškach sú lety nad terénom vo výškach od

a) 300 m do letovej hladiny 2 150 m

b) 100 m do letovej hladiny 6 100 m

c) 300 m do letovej hladiny 6 100 m

Otázka č. 12
Každý člen posádky je povinný mať u seba pri každom lete

a) platný preukaz spôsobilosti

b) pilotný preukaz

c) občiansky preukaz

Otázka č. 13
Prevádzkovateľ nesmie ustanoviť pilota do funkcie veliteľa lietadla na typ lietadla, na ktorom nevykonal najmenej tri štarty a pristátia za posledných

a) 30 dní

b) 60 dní

c) 90 dní

Otázka č. 14
Každý člen posádky, pokiaľ je na svojom pracovnom mieste, musí mať svoje bezpečnostné pásy

a) pripravené na použitie

b) zapnuté

c) uložené vedľa seba

Otázka č. 15
Školské a výcvikové lety sú lety vykonávané výhradne na

a) základný výcvik leteckého personálu

b) školenie, výcvik a na preskúšavanie leteckého personálu

c) školenie a preskúšavanie leteckého personálu

Otázka č. 16
Nad vykonávaním jednotlivých druhov letov, najmä pokiaľ ide o dodržovanie príslušných podrobných smerníc, je prevádzkovateľ povinný organizovať

a) systém dozoru

b) systém kontroly

c) náhodnú kontrolnú činnosť

Otázka č. 17
Všetky pozemné jednomotorové lietadlá, ktoré prelietavajú vodnú plochu na trati vo vzdialenosti väčšej ako je tá, z ktorej môžu dosiahnuť pobrežie kĺzavým letom, musia byť vybavené

a) záchrannými člnmi v dostatočnom počte, aby uniesli všetky osoby, ktoré sú na palube

b) súpravou vodotesnej núdzovej rádiostanice

c) záchrannou vestou alebo rovnocennými individuálnymi záchrannými prostriedkami pre každú osobu na palube

Otázka č. 18
Lety podľa dennej doby, v ktorej sa vykonávajú, sa rozdeľujú na lety

a) IFR a VFR

b) VMC a IMC

c) denné a nočné

Otázka č. 19
Let sa nesmie začať, pokiaľ si veliteľ lietadla neoverí, že hmotnosť lietadla je vzhľadom na predpokladané letové podmienky

a) vyhovujúca

b) dostatočná

c) v medziach prípustných limitov

Otázka č. 20
Lety v malých výškach sú lety nad terénom od

a) 100 m do 200 m

b) 100 m do 300 m

c) 100 m do 500 m