Testy z letectva on-line

Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letová príručka je dokument nadväzujúci na vydanie

a) osvedčenia o zápise do registra

b) osvedčenia o letovej spôsobilosti

c) prevádzkovej príručky

Otázka č. 2
Na preukázanie schopností svojich pilotov musí prevádzkovateľ

a) vykonať periodické preskúšanie

b) vykonať kontrolu techniky pilotáže

c) preskúšať techniku pilotáže a schopnosť vykonávať núdzové postupy

Otázka č. 3
Všetky lietadlá pri všetkých letoch musia byť vybavené

a) elektrickým svietidlom pre každé pracovisko

b) zoznamom vizuálnych signálov používaných zakročujúcim lietadlom a lietadlom narušiteľa

c) bezpečnostnými postrojmi na všetkých sedadlách

Otázka č. 4
Piloti z povolania bez IFR kvalifikácie sa musia podrobiť preskúšaniu z techniky pilotáže a schopnosti vykonávať núdzové postupy, najmenej raz za

a) 12 mesiacov

b) 6 mesiacov

c) 9 mesiacov

Otázka č. 5
Overovacie lety sú lety, konané na overovanie a zistenie parametrov

a) prostriedkov zabezpečovacej leteckej techniky z paluby lietadla a na kontrolu prevádzkyschopnosti letísk

b) sériových lietadiel na vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti

c) lietadiel v prevádzke na predĺženie platnosti osvedčenia o letovej spôsobilosti

Otázka č. 6
Veliteľ lietadla nesmie začať let, pokiaľ primeranými prostriedkami nezistil, že zariadenia, ktoré sú k dispozícii a na let a bezpečnú prevádzku požadované, sú

a) na tento účel dostačujúce

b) v prevádzkyschopnom stave

c) vyhovujúce

Otázka č. 7
Prevádzkovateľ je povinný zostaviť výcvikový program a vykonávať

a) školenie a výcvik posádok

b) preškoľovanie posádok

c) preskúšania posádok

Otázka č. 8
Prevádzkovateľ musí udržovať záznamy o kvalifikácii výkonných letcov a záznamy o spôsobe, akým sa táto kvalifikácia

a) predlžovala

b) udržovala

c) dosahovala

Otázka č. 9
Veliteľ lietadla je zodpovedný za

a) riadenie a prevádzku lietadla a bezpečnosť všetkých osôb na palube

b) prevádzku a bezpečnosť lietadla

c) prevádzku a bezpečnosť lietadla a za bezpečnosť všetkých osôb na palube lietadla počas letu

Otázka č. 10
Let VFR sa nesmie začať, pokiaľ lietadlo nemá dostatok pohonných látok a oleja

a) na letisko plánovaného pristátia plus 30 minút

b) na dolet na letisko plánovaného pristátia a potom ešte na let na náhradné letisko

c) na zaistenie bezpečného vykonania letu

Otázka č. 11
Mimoletiskové lety a prelety sa rozdeľujú na lety

a) navigačné a oblety

b) vnútroštátne a medzinárodné

c) oblastné a medzioblastné

Otázka č. 12
Všetky lietadlá pri nočných letoch musia byť vybavené

a) pristávacím a rolovacím svetlometom

b) protizrážkovým majákom

c) osvetlením všetkých prístrojov a zariadení potrebných na zaistenie bezpečnosti lietadla

Otázka č. 13
Každý pilot musí preukázať prevádzkovateľovi, že pozná

a) výšku letu na trati

b) terén a minimálne bezpečné výšky

c) terén a výšku letu

Otázka č. 14
Let sa nesmie začať, pokiaľ si veliteľ lietadla neoverí, že lietadlo je spôsobilé na let a má

a) osvedčenie o zápise do registra

b) povolenie na prevádzku rádiostanice a schválený letový plán

c) platné osvedčenie letovej spôsobilosti a príslušné doklady sú na palube

Otázka č. 15
Všetky lietadlá pri riadených letoch VFR musia byť vybavené rádiovým spojovacím výstrojom, ktorý umožní obojsmerné spojenie so všetkými leteckými stanicami

a) na frekvenciách leteckého pásma

b) na frekvenciách VKV

c) na frekvenciách predpísaných príslušnými úradmi

Otázka č. 16
Dopravné lety sú lety vykonávané za účelom

a) pravidelnej leteckej dopravy

b) pravidelnej a nepravidelnej leteckej dopravy

c) prepravy cestujúcich, nákladu a pošty

Otázka č. 17
Všetky lietadlá musia byť vybavené navigačným výstrojom, ktorý im umožní let

a) podľa letového poriadku

b) podľa letového plánu

c) podľa požiadaviek prevádzkovateľa

Otázka č. 18
Pri letoch na zvláštne účely, školských a výcvikových, skúšobných a overovacích, môžu byť na palube lietadla okrem posádky

a) osoby, ktoré sú poverené plnením úloh súvisiacich s letom

b) osoby vlastniace preukaz spôsobilosti

c) osoby s platným cestovným dokladom

Otázka č. 19
Všetky lietadlá, s výnimkou klzákov, musia byť pri všetkých letoch vybavené

a) prenosnými hasiacimi prístrojmi

b) zariadením na dávanie pyrotechnických tiesňových signálov

c) súpravou núdzovej rádiostanice

Otázka č. 20
Všetky lietadlá pri všetkých letoch musia byť vybavené

a) ľahko dostupnou skrinkou prvej pomoci

b) núdzovým majákom

c) zásobníkom kyslíka