Testy z letectva on-line

Prevádzka lietadiel L-6/II. Y55 - letecký test
(19 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Prevádzka lietadiel L-6/II. Y55. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Všetky lietadlá pri riadených letoch VFR na trati musia byť vybavené

a) magnetickým kompasom, palubnými hodinami, rýchlomerom, citlivým barometrickým výškomerom

b) magnetickým kompasom, palubnými hodinami, rýchlomerom, rádiovýškomerom, variometrom

c) kompasom, hodinami, rýchlomerom, citlivým barometrickým výškomerom, variometrom

Otázka č. 2
Každý pilot musí preukázať prevádzkovateľovi, že pozná

a) trať, ktorú má preletieť a letiská, ktoré majú byť použité

b) trať letu a cieľové letisko

c) trať, ktorú má preletieť a letisko na trati

Otázka č. 3
Skúšobné lety sú lety, ktorými sa preskúšavajú lietadlá a ich príslušenstvo. Sú to

a) skúšobné lety prototypov a experimentálne upravených lietadiel, skúšobné lety sériových lietadiel a skúšobné lety prevádzkové

b) skúšobné lety prototypov a sériových lietadiel

c) skúšobné lety na získanie osvedčenia o letovej spôsobilosti

Otázka č. 4
Športové lety sú lety vykonávané za účelom

a) školenia a výcviku v aerokluboch

b) športových výkonov

c) školenia a prípravy pilotov na športové výkony

Otázka č. 5
Všetky lietadlá pri nočných letoch musia byť vybavené

a) obrysovými svetlami

b) nevyhnutnou výstrojou na zabezpečenie svetelného vyznačenia lietadiel

c) protizrážkovým majákom

Otázka č. 6
Počet a zloženie členov posádky nesmie byť menšie ako je stanovené

a) v prevádzkovej príručke

b) v letovej príručke

c) v technickej príručke

Otázka č. 7
Na vykonávanie iných ako dopravných letov je prevádzkovateľ povinný vydať

a) podrobné pokyny

b) metodickú príručku

c) podrobné smernice

Otázka č. 8
Letová doba je celková doba od okamihu, kedy sa lietadlo

a) po prvýkrát začne vlastnou silou pohybovať na vzlet až do okamihu, kedy sa lietadlo zastaví po ukončení letu

b) začne pohybovať na VPD až do okamihu, kedy po pristátí na VPD zastaví

c) odpúta od VPD až po okamih, kedy sa pri pristátí dotkne VPD

Otázka č. 9
Všetky lietadlá musia byť vybavené takým navigačným výstrojom, aby v prípade poruchy niektorej jeho časti v ktoromkoľvek okamihu letu, zvyšok výstroja zaručoval vykonávanie navigácie podľa

a) pokynov služby riadenia letovej prevádzky

b) schváleného letového poriadku

c) pravidiel letu za VFR

Otázka č. 10
Lety vo veľkých výškach sú lety vyššie od letovej hladiny

a) 6 100 m

b) 2 150 m

c) 10 000 m

Otázka č. 11
Letecké práce sú špeciálna obchodná letecká činnosť, uskutočňovaná

a) pri preprave osôb a nákladu na základe zvláštnej dohody

b) lietadlami hlavne v poľnohospodárstve, stavebníctve, pri fotografovaní, mapovaní a pod.

c) na prianie zákazníka

Otázka č. 12
Lety civilných lietadiel z hľadiska priestoru, v ktorom sa vykonávajú, sú

a) letiskové lety, mimoletiskové lety a prelety

b) letiskové lety a navigačné lety

c) vnútroštátne lety a medzinárodné lety

Otázka č. 13
Za posudzovanie vhodnosti meteorologických podmienok na daný školský alebo výcvikový let, ako aj za spôsob vykonania letu zodpovedá

a) oprávnený inštruktor

b) pilotný žiak

c) riadiaci letovej prevádzky

Otázka č. 14
Let sa nesmie začať, pokiaľ si veliteľ lietadla neoverí, že všetok dopravovaný náklad je

a) správne rozložený a bezpečne zaistený

b) zapísaný v dopravných dokladoch

c) správne vyvážený

Otázka č. 15
Lety civilných lietadiel sa z hľadiska účelu rozdeľujú na lety

a) dopravné, na zvláštne účely, školské a výcvikové, skúšobné, overovacie, športové

b) dopravné, špeciálne, športové, školské a výcvikové, skúšobné

c) dopravné, školské a výcvikové, skúšobné, overovacie, športové

Otázka č. 16
Let sa nesmie začať, pokiaľ sa veliteľ lietadla nepresvedčí, že prístroje a zariadenia, inštalované v lietadle sú vzhľadom na predpokladané letové podmienky

a) dostatočné

b) primerané

c) vyhovujúce

Otázka č. 17
U lietadiel, ktoré sú vybavené bezpečnostnými postrojmi, musia mať členovia posádky na pilotných sedadlách pásy zapnuté

a) počas vzletu a pristátia

b) počas celého letu

c) počas cvičného letu

Otázka č. 18
Všeobecné letectvo zahŕňa všetku leteckú prevádzku civilných lietadiel, okrem

a) pravidelných letov a nepravidelných dopravných letov za odplatu alebo v prenájme a letecké práce

b) pravidelných letov a nepravidelných dopravných letov za odplatu alebo v prenájme

c) leteckých prác

Otázka č. 19
Všetky lietadlá pri nočných letoch musia byť vybavené

a) signálnymi kódmi na spojenie medzi zemou a lietadlami

b) elektrickou lampou na každé pracovisko členov posádky

c) prístrojom udávajúcim v pilotnej kabíne teplotu vonkajšieho vzduchu