Testy z letectva on-line

Rádiotechnika X03 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika X03. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri slabom a prerušovanom príjme signálu je potrebné

nastaviť ovládač hlasitosti na maximum

prepínač Squelch prepnúť z polohy O do polohy SQ

prepínač Squelch prepnúť z polohy SQ do polohy O

Otázka č. 2
VKV zameriavače používajú ako základný prvok

parabolickú anténu

sústavu dipólov

prútovnú anténu

Otázka č. 3
Automatický rádiokompas nám indikuje

smerník rádiomajáku

kurzový uhol

kurzový uhol rádiomajáku

Otázka č. 4
Automatický rádiokompas pracuje na princípe

porovnávania napätia vznikajúceho na rámovej a všesmerovej anténe

natočenia rámovej antény do smeru minimálneho príjmu

porovnania prúdu vznikajúceho v rámovej a všesmerovej anténe

Otázka č. 5
Ako pozemné zariadenie k ARK môže slúžiť

vysielač VOR

len nesmerový rádiomaják NDB

ľubovoľný rádiový vysielač pracujúci vo frekvenčnom pásme 150 - 1 750 kHz a nesmerový rádiomaják NDB

Otázka č. 6
Rádiokomunikačné a rádionavigačné zariadenia pred spustením a pred vypnutím pohonnej jednotky

musia byť vypnuté

nesmú sa používať v režime vysielania

môže sa používať len rádiovýškomer

Otázka č. 7
Slúchadlá komunikačnej súpravy odkladáme po ukončení letu

na držiak alebo priamo na magnetický kompas

na inštalované držiaky

odnesieme z paluby lietadla

Otázka č. 8
Pred letom lietadlá vybaveným núdzovým polohovým majákom (ELT) môžeme

vykonať "TEST" podľa ustanovení letovej príručky alebo smernice prevádzkovateľa, ak je zariadením ELT lietadlo vybavené

skúšobne spustiť ELT namuálnym zapnutím

skúšobne spustiť ELT aktiváciou G-spínača

Otázka č. 9
Statická elektrina vzniká v dôsledku

letu v blízkosti búrkových mrakov

letu nad silnými priemyselnými zdrojmi elektromagnetického poľa

trenia povrchu lietadla o okolitý vzduch

Otázka č. 10
Vznikajúci elektrostatický náboj na povrchu lietadla

je zdrojom rušenia

je nebezpečný pre život posádky

neovplyvňuje let pri použití vhodných opatrení

Otázka č. 11
Elektrostatický náboj sa vybíja

cez anténu rádiostanice, pokiaľ táto nie je v činnosti

samovoľne z celého povrchu lietadla

vybíjacími kefkami a vybíjacími lankami

Otázka č. 12
Na dobrý odvod statickej elektriny je dôležité

dokonalé vodivé prepojenie pevných aj pohyblivých častí lietadla

dostatočná veľkosť elektrostatického náboja

dokonalé vodivé prepojenie pohyblivých častí lietadla

Otázka č. 13
Vybíjacie kefky sú na lietadle umiestnené

v strede čo najväčších rovných plôch

na zaoblených plochách

na ostrých koncoch

Otázka č. 14
Kolísanie príjmu stredných vĺn v noci je spôsobené

menším útlmom vo vrstve E

zánikom povrchovej vlny

interferenciou povrchovej a priestorovej vlny

Otázka č. 15
Na rušenie pri šírení elektromagnetického vlnenia je najviac citlivá

frekvenčná modulácia

fázová modulácia

amplitúdová modulácia

Otázka č. 16
K úniku vplyvom interferencie priestorovej a povrchovej vlny dochádza, ak do miesta príjmu prichádzajú vlny

v súhlasnej fáze

vo fáze posunutej o 90o

v protifáze

Otázka č. 17
Pre ktoré vlny sa stávajú prekážkou javy, ako sú hmla, dážď, sneh?

VKV

SV

UKV

Otázka č. 18
Rušenie príjmu rádiového signálu na lietadle je spôsobené

atmosférickými poruchami

priemyselnými zdrojmi rušenia a prístrojmi a agregátmi na palube

atmosférickými poruchami, priemyselnými zdrojmi rušenia a agregátmi a prístrojmi na palube

Otázka č. 19
Použitím sieťových filtrov na palube lietadla odstránime rušenie, ktoré je spôsobené

atmosférickými poruchami

agregátmi a prístrojmi na palube

priemyselnými zdrojmi rušenia

Otázka č. 20
Ak je plocha rýmovej antény nastavená kolmo na vysielač, indukuje sa na nej napätie, ktoré je

minimálne

maximálne

0, 75 Ui max