Testy z letectva on-line

Rádiotechnika Y1 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika Y1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Modulovaním ovplyvňujeme

a) hodnoty modulačného signálu

b) parametre nosnej vlny

c) nosnú vlnu i modulačný signál

Otázka č. 2
Vzťah medzi vlnovou dĺžkou a frekvenciou vyjadruje vzorec (kde: f - frekvencia,  - vlnová dĺžka, c - rýchlosť šírenia el. mag. vlnenia vo vákuu)

a) f =

b)  =

c) f =

Otázka č. 3
Šírenie veľmi krátkych vĺn je od prekážok

a) nezávislé

b) závislé od pozemných prekážok väčších ako  /2

c) závislé od všetkých pozemných prekážok

Otázka č. 4
Priebeh indukovaného napätia Ui rámovej antény zaznamenáva najväčší vzrast v okolí

a) minima

b) maxima

c) 0, 75 maxima

Otázka č. 5
Elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria v blízkosti zemského povrchu, a ktoré sa jeho vplyvom ohýbajú nazývame

a) priestorová vlna

b) povrchová vlna

c) priama vlna

Otázka č. 6
Dlhé vlny sa vplyvom zániku vrstvy D v noci šíria

a) na väčšie vzdialenosti

b) na kratšie vzdialenosti

c) na rovnaké vzdialenosti

Otázka č. 7
Vrstva F1 v noci

a) zostáva nezmenená

b) slabne

c) spája sa s vrstvou F2

Otázka č. 8
Šírenie krátkych vĺn je

a) nezávislé na prekážkach, šíria sa odrazom od ionosféry

b) závislé, vytvárajú sa tiene za prekážkami veľkých rozmerov

c) závislé od pozemných prekážok - ohýbajú sa

Otázka č. 9
Ktorý z obrázkov charakterizuje náhradné elektrické zapojenie antény

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 10
Nesmerové rádiomajáky (NDB) pracujú v pásme

a) 10, 2 - 13, 6 kHz

b) 112 - 118 MHz

c) 150 - 1 750 kHz

Otázka č. 11
Ktorý z nasledujúcich obrázkov znázorňuje amplitúdovú moduláciu?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 12
Statická elektrina vzniká v dôsledku

a) letu v blízkosti búrkových mrakov

b) letu nad silnými priemyselnými zdrojmi elektromagnetického poľa

c) trenia povrchu lietadla o okolitý vzduch

Otázka č. 13
Pre vlny A, B, C znázornené na obrázku predpokladáme konštantný uhol vyžarovania. Ktorá vlna má najvyššiu frekvenciu?

a) B

b) A

c) C

Otázka č. 14
Ktorý z nasledujúcich obrázkov predstavuje smerovú charakteristiku rámovej antény?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 15
Vznikajúci elektrostatický náboj na povrchu lietadla

a) je zdrojom rušenia

b) je nebezpečný pre život posádky

c) neovplyvňuje let pri použití vhodných opatrení

Otázka č. 16
VKV zameriavače používajú ako základný prvok

a) parabolickú anténu

b) sústavu dipólov

c) prútovnú anténu

Otázka č. 17
Rušenie príjmu rádiového signálu na lietadle je spôsobené

a) atmosférickými poruchami

b) priemyselnými zdrojmi rušenia a prístrojmi a agregátmi na palube

c) atmosférickými poruchami, priemyselnými zdrojmi rušenia a agregátmi a prístrojmi na palube

Otázka č. 18
Na dobrý odvod statickej elektriny je dôležité

a) dokonalé vodivé prepojenie pevných aj pohyblivých častí lietadla

b) dostatočná veľkosť elektrostatického náboja

c) dokonalé vodivé prepojenie pohyblivých častí lietadla

Otázka č. 19
Ionizovaná vrstva, nazývaná "vrstva D" sa nachádza vo výške

a) 250 - 300 km

b) 60 - 80 km

c) 150 - 250 km nad povrchom zeme

Otázka č. 20
Ultra krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

a) f: 30 - 300 MHz  : 10 - 1 m

b) f: 30 - 300 kHz  : 10 - 1 km

c) f: 300 - 3 000 MHz  : 1 - 0, 1 m