Testy z letectva on-line

Spôsobilosť leteckého personálu - letecký test
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spôsobilosť leteckého personálu. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Člen letovej posádky (Flight crew member) je:

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na vykonanie letu

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený obsluhou členov kabíny

držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, vykonávajúci na palube lietadla iné pilotné činnosti ako činnosti veliteľa lietadla

Otázka č. 2
Osvedčiť letovú spôsobilosť (To certify as airworthy) znamená:

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby sú schopné letu v sťažených podmienkach

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby spĺňajú platné požiadavky letovej spôsobilosti

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby sú vhodné pre let pilota, prípadne viacerých pilotov

Otázka č. 3
Čas letu vetroňa (Sailplane) je:

celkový čas letu vetroňa, vrátane jeho vlečenia, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa počas pristávania prvýkrát dotkne zeme

čas letu vetroňa, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa zastaví po skončení letu, čas vlečenia sa do času letu nezapočítava

celkový čas letu vetroňa, vrátane jeho vlečenia, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa zastaví po skončení letu

Otázka č. 4
Samostatný čas letu, teda čas letu, počas ktorého je žiak-pilot jedinou osobou v lietadle, má v angličtine ekvivalent:

Individual time of flight

Individual flight time

Solo flight time

Otázka č. 5
Držitelia preukazov spôsobilosti, nesmú vykonávať funkcie, na ktoré sú oprávnení svojimi preukazmi spôsobilosti, a kvalifikácie, keď sú si vedomí akéhokoľvek zníženia svojej zdravotnej spôsobilosti, ktorá by mohla mať za následok neschopnosť bezpečne a správne vykonávať tieto činnosti. Sú povinní bez zbytočných odkladov letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom, že:

dlhodobo užívajú psychotropné alebo omamné látky, ktoré znižujú ich pozornosť

boli odoslaní na hospitalizáciu dlhšiu ako 12 hodín, prekonali operáciu alebo invazívny zákrok, dlhodobo užívajú lieky

boli na nákupoch v zahraničí mimo územia Európskej únie

Otázka č. 6
Za čas letu sa u vrtuľníkov (Helicopters) sa považuje:

celkový čas od okamihu, keď sa vrtuľník prestane dotýkať zeme až do doby, keď sa znovu dotkne zeme

celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do úplného zastavenia vrtuľníka a listov rotora po skončení letu

celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do doby, keď sa vrtuľník znovu dotkne zeme

Otázka č. 7
Prístrojový čas letu je:

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo výhradne podľa prístrojov a bez orientácie podľa okolitého priestoru

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo podľa prístrojov i s orientáciou podľa okolitého priestoru

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo výhradne na základe orientácie podľa okolitého priestoru

Otázka č. 8
Prístrojový čas letu má v angličtine ekvivalent:

Engine flight time

Engine race period

Instrument flight time

Otázka č. 9
Noc (Night) je:

časový úsek medzi začiatkom občianskeho súmraku a koncom občianskeho svitania alebo iný časový úsek medzi západom a východom slnka, ako to stanoví splnomocnený orgán.

časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania alebo iný časový úsek medzi západom a východom slnka, ako to stanoví splnomocnený orgán.

časový úsek medzi večerou a raňajkami, ak sa aspoň jedno z týchto jedál uskutočnilo v čase všeobecne predpokladanom

Otázka č. 10
Lietadlová avionika (Aircraft avionics) označuje:

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, určené na použitie v lietadle, zahŕňajúci rádiové systémy, systémy automatického riadenia letu a prístrojové systémy

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, určené na použitie v lietadle, okrem prístrojov, ako sú rádiové systémy, systémy automatického riadenia letu a prístrojové systémy

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, ako je napríklad hriankovač alebo kulma na vlasy, ak sa nachádza počas letu v kabíne

Otázka č. 11
Pilot určený prevádzkovateľom alebo v prípade všeobecného letectva vlastníkom na plnenie povinností veliteľa, ktorý zodpovedá za bezpečné vykonanie letu je:

kapitán lietadla

veliteľ lietadla

každý pilot nachádzajúci sa na palube lietadla

Otázka č. 12
Prístrojovým časom (Instrument time) sa rozumie:

čas minimálnej životnosti prístrojov v lietadle

časový úsek, v ktorom pilot uskutočňuje simulovaný let podľa prístrojov s použitím syntetického letového trenažéra, schváleného leteckým úradom

prístrojový čas letu alebo pozemný prístrojový čas

Otázka č. 13
Syntetický letový trenažér (Synthetic flight trainer) je zariadenie, na ktorom je možné na zemi simulovať podmienky letu. Patria sem:

letový simulátor a trenažér letových postupov

letový simulátor, trenažér letových postupov a trenažér základov letu podľa prístrojov

letový simulátor, trenažér zvládania krízových situácií a trenažér základov letu podľa prístrojov

Otázka č. 14
Pozemný prístrojový čas (Instrument ground time) je:

prístrojový čas letu alebo pozemný prístrojový čas

časový úsek, v ktorom pilot uskutočňuje simulovaný let podľa prístrojov s použitím syntetického letového trenažéra, schváleného leteckým úradom

čas, ktorý uplynie od výjazdu lietadla z hangáru až do času, kedy lietadlo vzlietne z pristávacej plochy