Testy z letectva on-line

Spôsobilosť leteckého personálu B 1 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spôsobilosť leteckého personálu B 1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Samostatný čas letu, teda čas letu, počas ktorého je žiak-pilot jedinou osobou v lietadle, má v angličtine ekvivalent:

Individual time of flight

Individual flight time

Solo flight time

Otázka č. 2
Osvedčiť letovú spôsobilosť (To certify as airworthy) znamená:

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby sú schopné letu v sťažených podmienkach

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby spĺňajú platné požiadavky letovej spôsobilosti

preukázať a potvrdiť, že lietadlo alebo jeho časti po vykonaní údržby sú vhodné pre let pilota, prípadne viacerých pilotov

Otázka č. 3
Za splnomecnený orgán na vydávanie preukazov spôsobilosti (Licensing Authority) sa na Slovensku považuje

Riaditeľ leteckej školy schválenej Leteckým úradom SR

Letecký úrad SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Otázka č. 4
Prístrojový čas letu má v angličtine ekvivalent:

Engine flight time

Engine race period

Instrument flight time

Otázka č. 5
Držitelia preukazov spôsobilosti, ktorí pravidelne používajú okuliare (šošovky)

sú povinní oznámiť to bez zbytočných odkladov letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom

nie sú povinní oznámiť to letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom

nie sú povinní oznámiť to letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom, ak používajú okuliare alebo šošovky len na čítanie

Otázka č. 6
Riadiť lietadlo (To pilot) znamená

ovládať riadiace systémy lietadla počas času letu

veliť leteckému personálu a co-pilotovi počas času letu

sledovať radar a vyhýbať sa útokom nepriateľov

Otázka č. 7
Kvalifikácia je oprávnenie, uvedené v preukaze spôsobilosti alebo tvoriace jeho súčasť, ktoré určuje zvláštne podmienky, práva alebo obmedzenia, týkajúce sa takéhoto preukazu spôsobilosti. V anglickej terminológii sa pod pojmom kvalifikácia rozumie:

Rating

Planning

Cvalifying

Otázka č. 8
Za čas letu sa u letúnov (Aeroplanes) považuje

celkový čas od okamihu, keď sa letún začal pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď vysunul podvozok a chystá sa na pristátie

celkový čas od okamihu, keď letún zasunul podvozok a letí, do okamihu, keď vysunul podvozok a chystá sa na pristátie

celkový čas od okamihu, keď sa letún začal pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu

Otázka č. 9
Syntetický letový trenažér (Synthetic flight trainer) je zariadenie, na ktorom je možné na zemi simulovať podmienky letu. Patria sem:

letový simulátor a trenažér letových postupov

letový simulátor, trenažér letových postupov a trenažér základov letu podľa prístrojov

letový simulátor, trenažér zvládania krízových situácií a trenažér základov letu podľa prístrojov

Otázka č. 10
Letecký personál v zmysle platných predpisov tvorí:

letová sposádka

letová posádka a ostatný personál

letová posádka civilných lietadiel a obslužný personál

Otázka č. 11
Druhý pilot (Co-pilot) je

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na vykonanie letu

držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, vykonávajúci na palube lietadla iné pilotné činnosti ako činnosti veliteľa lietadla s výnimkou pilota, ktorý je na palube lietadla iba vo funkcii žiaka alebo pilota vo výcviku

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený obsluhou členov kabíny

Otázka č. 12
Medzi psychoaktívne látky (Psychoactive substances) patrí

alkohol, opiáty, hašiš, sedatíva a hypnotiká, kokaín a ďalšie stimulanty, halucinogény a prchavé látky, káva a tabak

alkohol, opiáty, hašiš, sedatíva a hypnotiká, kokaín a ďalšie stimulanty, halucinogény a prchavé látky, s výnimkou kávy a tabaku

alkohol, opiáty, hašiš, sedatíva a hypnotiká, kokaín a ďalšie stimulanty, halucinogény a prchavé látky, káva, tabak a afrodiziaká

Otázka č. 13
Letecký navigátor a palubný inžinier patrí medzi

letovú posádkuk

ostatný personál

obslužný personál

Otázka č. 14
Žiadateľ o preukaz spôsobilosti

nemusí byť podľa príslušných požiadaviek držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti

musí byť podľa príslušných požiadaviek držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti

musí byť podľa príslušných požiadaviek zdravý telesne i duševne

Otázka č. 15
Noc (Night) je:

časový úsek medzi začiatkom občianskeho súmraku a koncom občianskeho svitania alebo iný časový úsek medzi západom a východom slnka, ako to stanoví splnomocnený orgán.

časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania alebo iný časový úsek medzi západom a východom slnka, ako to stanoví splnomocnený orgán.

časový úsek medzi večerou a raňajkami, ak sa aspoň jedno z týchto jedál uskutočnilo v čase všeobecne predpokladanom

Otázka č. 16
Za čas letu sa u vrtuľníkov (Helicopters) sa považuje:

celkový čas od okamihu, keď sa vrtuľník prestane dotýkať zeme až do doby, keď sa znovu dotkne zeme

celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do úplného zastavenia vrtuľníka a listov rotora po skončení letu

celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do doby, keď sa vrtuľník znovu dotkne zeme

Otázka č. 17
Žiaci-piloti

nepatria medzi členov leteckého personálu

patria medzi členov leteckého personálu

patria medzi členov leteckého personálu v prípade, že majú viac ako 21 rokov

Otázka č. 18
Letovú posádku v zmysle platných predpisov tvorí:

každý, kto sa v čase incidentu nachádza na palube lietadla

technik údržby lietadiel, riadiaci letovej prevádzky, dispečer letovej prevádzky, operátor leteckej stanice

súkromný pilot letúnov, obchodný pilot letúnov, dopravný pilot letúnov, súkromný pilot vrtuľníkov, obchodný pilot vrtuľníkov, dopravný pilot vrtuľníkov, pilot vetroňov, pilot voľných balónov, letecký navigátor, palubný inžinier

Otázka č. 19
Pozemný prístrojový čas (Instrument ground time) je:

prístrojový čas letu alebo pozemný prístrojový čas

časový úsek, v ktorom pilot uskutočňuje simulovaný let podľa prístrojov s použitím syntetického letového trenažéra, schváleného leteckým úradom

čas, ktorý uplynie od výjazdu lietadla z hangáru až do času, kedy lietadlo vzlietne z pristávacej plochy

Otázka č. 20
Prístrojový čas letu je:

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo výhradne podľa prístrojov a bez orientácie podľa okolitého priestoru

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo podľa prístrojov i s orientáciou podľa okolitého priestoru

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo výhradne na základe orientácie podľa okolitého priestoru