Testy z letectva on-line

Spôsobilosť leteckého personálu B 2 - letecký test
(9 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spôsobilosť leteckého personálu B 2. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Prístrojovým časom (Instrument time) sa rozumie:

čas minimálnej životnosti prístrojov v lietadle

časový úsek, v ktorom pilot uskutočňuje simulovaný let podľa prístrojov s použitím syntetického letového trenažéra, schváleného leteckým úradom

prístrojový čas letu alebo pozemný prístrojový čas

Otázka č. 2
Držitelia preukazov spôsobilosti, nesmú vykonávať funkcie, na ktoré sú oprávnení svojimi preukazmi spôsobilosti, a kvalifikácie, keď sú si vedomí akéhokoľvek zníženia svojej zdravotnej spôsobilosti, ktorá by mohla mať za následok neschopnosť bezpečne a správne vykonávať tieto činnosti. Sú povinní bez zbytočných odkladov letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom, že:

dlhodobo užívajú psychotropné alebo omamné látky, ktoré znižujú ich pozornosť

boli odoslaní na hospitalizáciu dlhšiu ako 12 hodín, prekonali operáciu alebo invazívny zákrok, dlhodobo užívajú lieky

boli na nákupoch v zahraničí mimo územia Európskej únie

Otázka č. 3
Člen letovej posádky (Flight crew member) je:

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na vykonanie letu

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený obsluhou členov kabíny

držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, vykonávajúci na palube lietadla iné pilotné činnosti ako činnosti veliteľa lietadla

Otázka č. 4
Lietadlová avionika (Aircraft avionics) označuje:

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, určené na použitie v lietadle, zahŕňajúci rádiové systémy, systémy automatického riadenia letu a prístrojové systémy

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, určené na použitie v lietadle, okrem prístrojov, ako sú rádiové systémy, systémy automatického riadenia letu a prístrojové systémy

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, ako je napríklad hriankovač alebo kulma na vlasy, ak sa nachádza počas letu v kabíne

Otázka č. 5
Občiansky súmrak končí

večer, keď je stred slnečného disku 10° pod horizontom

večer, keď je stred slnečného disku 16° pod horizontom

večer, keď je stred slnečného disku 6° pod horizontom

Otázka č. 6
Pilot určený prevádzkovateľom alebo v prípade všeobecného letectva vlastníkom na plnenie povinností veliteľa, ktorý zodpovedá za bezpečné vykonanie letu je:

kapitán lietadla

veliteľ lietadla

každý pilot nachádzajúci sa na palube lietadla

Otázka č. 7
Letový plán (Flight plan) predstavuje

stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú stanovištiam letových prevádzkových služieb

stanovené údaje o uskutočnenom lete lietadla, ktoré sa vykazujú stanovištiam letových prevádzkových služieb po pristátí

stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú veliteľovi lietadla so žiadosťou o ich dodržanie

Otázka č. 8
Čas letu vetroňa (Sailplane) je:

celkový čas letu vetroňa, vrátane jeho vlečenia, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa počas pristávania prvýkrát dotkne zeme

čas letu vetroňa, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa zastaví po skončení letu, čas vlečenia sa do času letu nezapočítava

celkový čas letu vetroňa, vrátane jeho vlečenia, od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať s cieľom uskutočniť vzlet, až po okamih, keď sa zastaví po skončení letu

Otázka č. 9
Úlohy požadované na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ktoré zahŕňajú generálnu opravu, opravu, prehliadku, výmenu, modifikáciu, odstránenie defektov alebo ich vzájomných kombinácií sa nazýva údržba, anglicky je to

Endurance

Maintenance

Technical inspection