Testy z letectva on-line

Spôsobilosť leteckého personálu 2 - letecký test
(15 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spôsobilosť leteckého personálu 2. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letovú posádku v zmysle platných predpisov tvorí:

každý, kto sa v čase incidentu nachádza na palube lietadla

technik údržby lietadiel, riadiaci letovej prevádzky, dispečer letovej prevádzky, operátor leteckej stanice

súkromný pilot letúnov, obchodný pilot letúnov, dopravný pilot letúnov, súkromný pilot vrtuľníkov, obchodný pilot vrtuľníkov, dopravný pilot vrtuľníkov, pilot vetroňov, pilot voľných balónov, letecký navigátor, palubný inžinier

Otázka č. 2
Letecký navigátor a palubný inžinier patrí medzi

letovú posádkuk

ostatný personál

obslužný personál

Otázka č. 3
Letecký personál v zmysle platných predpisov tvorí:

letová sposádka

letová posádka a ostatný personál

letová posádka civilných lietadiel a obslužný personál

Otázka č. 4
Medzi psychoaktívne látky (Psychoactive substances) patrí

alkohol, opiáty, hašiš, sedatíva a hypnotiká, kokaín a ďalšie stimulanty, halucinogény a prchavé látky, káva a tabak

alkohol, opiáty, hašiš, sedatíva a hypnotiká, kokaín a ďalšie stimulanty, halucinogény a prchavé látky, s výnimkou kávy a tabaku

alkohol, opiáty, hašiš, sedatíva a hypnotiká, kokaín a ďalšie stimulanty, halucinogény a prchavé látky, káva, tabak a afrodiziaká

Otázka č. 5
Za splnomecnený orgán na vydávanie preukazov spôsobilosti (Licensing Authority) sa na Slovensku považuje

Riaditeľ leteckej školy schválenej Leteckým úradom SR

Letecký úrad SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Otázka č. 6
Žiaci-piloti

nepatria medzi členov leteckého personálu

patria medzi členov leteckého personálu

patria medzi členov leteckého personálu v prípade, že majú viac ako 21 rokov

Otázka č. 7
Držitelia preukazov spôsobilosti, ktorí pravidelne používajú okuliare (šošovky)

sú povinní oznámiť to bez zbytočných odkladov letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom

nie sú povinní oznámiť to letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom

nie sú povinní oznámiť to letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom, ak používajú okuliare alebo šošovky len na čítanie

Otázka č. 8
Občiansky súmrak končí

večer, keď je stred slnečného disku 10° pod horizontom

večer, keď je stred slnečného disku 16° pod horizontom

večer, keď je stred slnečného disku 6° pod horizontom

Otázka č. 9
Kvalifikácia je oprávnenie, uvedené v preukaze spôsobilosti alebo tvoriace jeho súčasť, ktoré určuje zvláštne podmienky, práva alebo obmedzenia, týkajúce sa takéhoto preukazu spôsobilosti. V anglickej terminológii sa pod pojmom kvalifikácia rozumie:

Rating

Planning

Cvalifying

Otázka č. 10
Úlohy požadované na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ktoré zahŕňajú generálnu opravu, opravu, prehliadku, výmenu, modifikáciu, odstránenie defektov alebo ich vzájomných kombinácií sa nazýva údržba, anglicky je to

Endurance

Maintenance

Technical inspection

Otázka č. 11
Žiadateľ o preukaz spôsobilosti

nemusí byť podľa príslušných požiadaviek držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti

musí byť podľa príslušných požiadaviek držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti

musí byť podľa príslušných požiadaviek zdravý telesne i duševne

Otázka č. 12
Letový plán (Flight plan) predstavuje

stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú stanovištiam letových prevádzkových služieb

stanovené údaje o uskutočnenom lete lietadla, ktoré sa vykazujú stanovištiam letových prevádzkových služieb po pristátí

stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú veliteľovi lietadla so žiadosťou o ich dodržanie

Otázka č. 13
Za čas letu sa u letúnov (Aeroplanes) považuje

celkový čas od okamihu, keď sa letún začal pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď vysunul podvozok a chystá sa na pristátie

celkový čas od okamihu, keď letún zasunul podvozok a letí, do okamihu, keď vysunul podvozok a chystá sa na pristátie

celkový čas od okamihu, keď sa letún začal pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu

Otázka č. 14
Druhý pilot (Co-pilot) je

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na vykonanie letu

držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, vykonávajúci na palube lietadla iné pilotné činnosti ako činnosti veliteľa lietadla s výnimkou pilota, ktorý je na palube lietadla iba vo funkcii žiaka alebo pilota vo výcviku

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený obsluhou členov kabíny

Otázka č. 15
Riadiť lietadlo (To pilot) znamená

ovládať riadiace systémy lietadla počas času letu

veliť leteckému personálu a co-pilotovi počas času letu

sledovať radar a vyhýbať sa útokom nepriateľov